dodano: 2020-09-14 07:35:39
Konsultacje "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021"

W ramach publicznych konsultacji zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Kamieńskiego do zgłaszania uwag i opinii do „Programu”  w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski lub pocztą elektroniczną na adres: mszymanski@powiatkamienski.pl z dopiskiem "Konsultacje społeczne rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021".
Propozycje do „Programu” prosimy zgłaszać na załączonym Formularzu zgłaszania uwag i opinii do projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021". Szczegółowych informacji udzieli Państwu Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi: Marek Szymański (91) 38 23 483.


Na Państwa propozycje czekamy do 02 października 2020 roku.

 

Pliki do pobrania:

dodano: 2020-08-28 08:35:31
Szkolenia dla organizacji pozarządowych
Pracownia Pozarządowa serdecznie zaprasza do udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych z Pomorza Zachodniego w szkoleniach, które pozwolą podnieść kompetencje zespołów, a także wzmocnić potencjał samych stowarzyszeń i fundacji.

 


Pod hasłem Zachodniopomorska Akademia NGO, Pracownia Pozarządowa oferuje bezpłatny udział w trzech dwudniowych zjazdach; wśród tematów min.: promocja, finansowanie działań, współpraca z samorządem, komunikacja w zespole czy prawne aspekty w codziennej działalności organizacji. Pierwsze szkolenia już 12 września br.


Więcej szczegółów, dokumenty i zasady rekrutacji dostępne są na stronie www.pracowniapozarzadowa.pl/akademia
 

dodano: 2019-10-21 08:31:20
Konsultacje "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020"
W ramach publicznych konsultacji zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Kamieńskiego do zgłaszania uwag i opinii do „Programu” w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski lub pocztą elektroniczną na adres: mszymanski@powiatkamienski.pl z dopiskiem "Konsultacje społeczne rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020".

Propozycje do „Programu” prosimy zgłaszać na załączonym Formularzu zgłaszania uwag i opinii do projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019". Szczegółowych informacji udzieli Państwu Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi: Marek Szymański (91) 38 20 483.

Na Państwa propozycje czekamy do 31 października 2019 roku.

Pliki do pobrania:

dodano: 2019-03-07 18:14:20
Pełnomocnicy ds. NGO uczestniczyli w szkoleniu
W dniu 6 marca br. w Operze na Zamku w Szczecinie odbyło się szkolenie dla pełnomocników ds. NGO z zakresu nowelizacji ofert, umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych w ramach Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO.

Uprzejmie informujemy, iż oferty, sprawozdania na ogłoszone konkursy do dnia 1 marca br. należy składać na dotychczas obowiązujących drukach. Po w/w terminie oferty należy składać zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. 2018. poz. 2057) w sprawie wzorów ofert  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań oraz zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. 2018. poz.2055) w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania  z realizacji zadania publicznego.

Link do stron:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002057/O/D20182057.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002055/O/D20182055.pdf

dodano: 2018-11-22 14:30:00
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej prawnej
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu kamieńskiego w 2019 roku.

 

 

 

 

 

 1. Starosta Kamieński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zmianami) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu kamieńskiego w roku 2019.

 2. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie.

 3. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go w terminie do dnia 28 listopada 2018 roku pod adres Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski (drogą pocztową lub złożenie bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim) z dopiskiem "Nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu kamieńskiego w 2019 roku".

 4. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z ramienia których podmiot występuje.

 5. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wyboru dokona Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.

Starosta Kamieński

Józef Malec

Pobierz:
Ogłoszenie
Formularz zgłoszeniowy w wersji pdf

dodano: 2018-11-15 07:47:40
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zmianami) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zmianami) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zmianami). Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Kamieńskiego w 2019 roku.

 

 

Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego w 2019 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego polegającej na prowadzeniu jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 11:30 – 15:30. Miejscem wykonywania bezpłatnej obsługi prawnej świadczonej na rzecz mieszkańców Powiatu Kamieńskiego będzie budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie, ul. Kolejowa 1, 72-510 Wolin.

Oferty należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski lub złożyć osobiście w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim do 07 grudnia 2018 roku do godziny 15:00 (decyduje data wpływu) w formie pisemnej na obowiązującym wzorze w zamkniętej, opisanej kopercie według poniższego schematu: nazwa oferenta z adresem; dane kontaktowe oferenta – e-mail i telefon z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Kamieńskiego w 2019 roku”.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela: Marek Szymański – Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, tel. 91 38 20 483 lub e-mail: mszymanski@powiatkamienski.pl

Pobierz:
Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

dodano: 2018-09-17 08:41:19
Konsultacje "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019"
W ramach publicznych konsultacji zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Kamieńskiego do zgłaszania uwag i opinii do „Programu” w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski lub pocztą elektroniczną na adres: mszymanski@powiatkamienski.pl z dopiskiem "Konsultacje społeczne rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019".

Propozycje do „Programu” prosimy zgłaszać na załączonym Formularzu zgłaszania uwag i opinii do projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019". Szczegółowych informacji udzieli Państwu Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi: Marek Szymański (91) 38 20 483.

Na Państwa propozycje czekamy do 28 września 2018 roku.

Pliki do pobrania:

dodano: 2018-05-30 13:49:24
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zmianami) oraz art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zmianami). Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kamieńskiego o charakterze ponadgminnym w zakresie: 1) kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji oraz 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Oferty należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski lub złożyć osobiście w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim do 21 czerwca 2018 roku do godziny 15:00 (decyduje data wpływu) w formie pisemnej na obowiązującym wzorze w zamkniętej, opisanej kopercie według poniższego schematu: nazwa oferenta z adresem; dane kontaktowe oferenta – e-mail i telefon z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kamieńskiego o charakterze ponadgminnym w zakresie: 1) kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji oraz 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji”.
Szczegółowych informacji o konkursie udziela: Marek Szymański – Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, tel. 91 38 20 483 lub e-mail: mszymanski@powiatkamienski.pl

Pobierz:

dodano: 2017-11-09 07:53:18
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu kamieńskiego w 2018 roku.

 

 

 

 

 1. Starosta Kamieński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu kamieńskiego w roku 2018.

 2. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie.

 3. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go w terminie do dnia 17 listopada 2017 roku pod adres Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski (drogą pocztową lub złożenie bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim) z dopiskiem "Nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu kamieńskiego w 2018 roku".

 4. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z ramienia których podmiot występuje.

 5. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wyboru dokona Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.

Starosta Kamieński

Józef Malec

Pobierz:
Ogłoszenie
Formularz zgłoszeniowy w wersji pdf

 

dodano: 2017-11-06 14:23:39
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kamieńskiego w 2018 roku z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 roku poz. 1255 ze zmianami), art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami). Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kamieńskiego w 2018 roku z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu kamieńskiego.

 

Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego w 2018 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającej na prowadzeniu jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 11:30 – 15:30. Miejscem wykonywania bezpłatnej obsługi prawnej świadczonej na rzecz mieszkańców Powiatu Kamieńskiego będzie budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie, ul. Kolejowa 1, 72-510 Wolin.

Oferty należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski lub złożyć osobiście w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim do 28 listopada 2017 roku do godziny 10:00 (decyduje data wpływu) w formie pisemnej na obowiązującym wzorze w zamkniętej, opisanej kopercie według poniższego schematu: nazwa oferenta z adresem; dane kontaktowe oferenta – e-mail i telefon z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2018 – udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej”.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela: Marek Szymański – Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, tel. 91 38 20 483 lub e-mail: mszymanski@powiatkamienski.pl

Pobierz:
Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

 
dodano: 2017-09-25 07:47:37
Konsultacje "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018"
W ramach publicznych konsultacji zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Kamieńskiego do zgłaszania uwag i opinii do „Programu” w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski lub pocztą elektroniczną na adres: mszymanski@powiatkamienski.pl z dopiskiem "Konsultacje społeczne rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018".

Propozycje do „Programu” prosimy zgłaszać na załączonym Formularzu zgłaszania uwag i opinii do projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018". Szczegółowych informacji udzieli Państwu Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi: Marek Szymański (91) 38 20 483.

Na Państwa propozycje czekamy do 13 października 2017 roku.

Pliki do pobrania:

 
dodano: 2017-07-10 08:04:18
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zmianami) oraz art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami). Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kamieńskiego o charakterze ponadgminnym w zakresie: 1) kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji oraz 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

 

Oferty należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski lub złożyć osobiście w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim do 31 lipca 2017 roku do godziny 10:00 (decyduje data wpływu) w formie pisemnej na obowiązującym wzorze w zamkniętej, opisanej kopercie według poniższego schematu: nazwa oferenta z adresem; dane kontaktowe oferenta – e-mail i telefon z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kamieńskiego o charakterze ponadgminnym w zakresie: 1) kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji oraz 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji”.
Szczegółowych informacji o konkursie udziela: Marek Szymański – Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, tel. 91 38 20 483 lub e-mail: mszymanski@powiatkamienski.pl

Pobierz:

 

dodano: 2017-06-13 07:57:12
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kamieńskiego o charakterze ponadgminnym w zakresie 1) kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji oraz 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

 

 

 

 1. Starosta Kamieński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kamieńskiego o charakterze ponadgminnym w zakresie 1) kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji oraz 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 2. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie.
 3. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go w terminie do dnia 23 czerwca 2017 roku pod adres Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski (drogą pocztową lub złożenie bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim) z dopiskiem "Nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kamieńskiego o charakterze ponadgminnym w zakresie 1) kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji oraz 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji"
 4. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z ramienia których podmiot występuje.
 5. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wyboru dokona Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.

Starosta Kamieński

Józef Malec

Pobierz:

 

dodano: 2017-06-12 08:55:10
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zmianami) oraz art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami). Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kamieńskiego o charakterze ponadgminnym w zakresie: 1) kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji oraz 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

 

Oferty należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski lub złożyć osobiście w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim do 03 lipca 2017 roku do godziny 15:00 (decyduje data wpływu) w formie pisemnej na obowiązującym wzorze w zamkniętej, opisanej kopercie według poniższego schematu: nazwa oferenta z adresem; dane kontaktowe oferenta – e-mail i telefon z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kamieńskiego o charakterze ponadgminnym w zakresie: 1) kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji oraz 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji”.
Szczegółowych informacji o konkursie udziela: Marek Szymański – Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, tel. 91 38 20 483 lub e-mail: mszymanski@powiatkamienski.pl

Pobierz:

 

dodano: 2017-02-21 07:46:53
Konsultacje "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017"
W ramach publicznych konsultacji zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Kamieńskiego do zgłaszania uwag i opinii do zmienionego „Programu” w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski lub pocztą elektroniczną na adres: mszymanski@powiatkamienski.pl z dopiskiem "Konsultacje społeczne rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017".

 

Propozycje do „Programu” prosimy zgłaszać na załączonym Formularzu zgłaszania uwag i opinii do projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017". Szczegółowych informacji udzieli Państwu Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi: Marek Szymański (91) 38 23 483.

Na Państwa propozycje czekamy do 7 marca 2017 roku.

Pliki do pobrania:

 

dodano: 2016-10-12 11:49:18
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu kamieńskiego w 2017 roku.

 

 

 

 

 1. Starosta Kamieński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zmianami) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu kamieńskiego w roku 2016.

 2. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie.

 3. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go w terminie do dnia 20 października 2016 roku pod adres Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski (drogą pocztową lub złożenie bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim) z dopiskiem "Nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu kamieńskiego w 2017 roku".

 4. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z ramienia których podmiot występuje.

 5. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wyboru dokona Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.

Starosta Kamieński

Józef Malec

Pobierz:
Ogłoszenie
Formularz zgłoszeniowy w wersji pdf
Formularz zgłoszeniowy w wersji .doc

dodano: 2016-10-12 11:38:16
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kamieńskiego w 2017 roku z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 roku poz. 1255), art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zmianami). Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kamieńskiego w 2017 roku z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu kamieńskiego.

 

Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego w 2017 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającej na prowadzeniu jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 11:30 – 15:30. Miejscem wykonywania bezpłatnej obsługi prawnej świadczonej na rzecz mieszkańców Powiatu Kamieńskiego będzie budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie, ul. Kolejowa 1, 72-510 Wolin.

Oferty należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski lub złożyć osobiście w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim do 03 listopada 2016 roku do godziny 15:00 (decyduje data wpływu) w formie pisemnej na obowiązującym wzorze w zamkniętej, opisanej kopercie według poniższego schematu: nazwa oferenta z adresem; dane kontaktowe oferenta – e-mail i telefon z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2017 – udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej”.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela: Marek Szymański – Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, tel. 91 38 20 483 lub e-mail: mszymanski@powiatkamienski.pl

Pobierz:
Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

dodano: 2016-09-29 08:16:23
Konsultacje "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017"
W ramach publicznych konsultacji zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Kamieńskiego do zgłaszania uwag i opinii do „Programu” w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski lub pocztą elektroniczną na adres: mszymanski@powiatkamienski.pl z dopiskiem "Konsultacje społeczne rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017".

Propozycje do „Programu” prosimy zgłaszać na załączonym Formularzu zgłaszania uwag i opinii do projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017". Szczegółowych informacji udzieli Państwu Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi: Marek Szymański (91) 38 23 483.

Na Państwa propozycje czekamy do 26 września 2017 roku.

Pliki do pobrania:

 
dodano: 2015-11-16 09:00:00
Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016"
Przedstawiamy protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016", które trwały w dniach od 17 sierpnia 2015 roku do 16 września 2015 roku.
Pliki do pobrania:
 
dodano: 2015-11-12 09:25:21
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kamieńskiego w 2016 roku z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 roku poz. 1255), art. 13 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.      z 2014 r. poz. 1118 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kamieńskiego w 2016 roku z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu kamieńskiego.

 

Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego w 2016 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającej na prowadzeniu jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 11:30 – 15:30. Miejscem wykonywania bezpłatnej obsługi prawnej świadczonej na rzecz mieszkańców Powiatu Kamieńskiego będzie budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie, ul. Kolejowa 1, 72-510 Wolin.

Oferty należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski lub złożyć osobiście w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim do 04 grudnia 2015 roku do godziny 15:00 (decyduje data wpływu) w formie pisemnej na obowiązującym wzorze w zamkniętej, opisanej kopercie według poniższego schematu: nazwa oferenta z adresem; dane kontaktowe oferenta – e-mail i telefon z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2016 – udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej”.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela: Marek Szymański – Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, tel. 91 38 20 483 lub e-mail: mszymanski@powiatkamienski.pl

Pobierz:
Ogłoszenie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5

dodano: 2015-11-12 07:42:14
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu kamieńskiego w 2016 roku.

 

 

 

 

 

 1. Starosta Kamieński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2014 r. poz. 118 z późn. zm.) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu kamieńskiego w roku 2016.
 2. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie.
 3. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go w terminie do dnia 20 listopada 2015 roku pod adres Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski (drogą pocztową lub złożenie bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim) z dopiskiem "Nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu kamieńskiego w 2016 roku".
 4. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z ramienia których podmiot występuje.
 5. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wyboru dokona Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.

Starosta Kamieński

Józef Malec

Pobierz:
Ogłoszenie
Formularz zgłoszeniowy w wersji pdf
Formularz zgłoszeniowy w wersji .doc

dodano: 2015-08-17 08:38:53
Konsultacje "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016"
W ramach publicznych konsultacji zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Kamieńskiego do zgłaszania uwag i opinii do „Programu”  w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski lub pocztą elektroniczną na adres: mszymanski@powiatkamienski.pl z dopiskiem "Konsultacje społeczne rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016".
Propozycje do „Programu” prosimy zgłaszać na załączonym Formularzu zgłaszania uwag i opinii do projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016". Szczegółowych informacji udzieli Państwu Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi: Marek Szymański (91) 38 23 483.
Na Państwa propozycje czekamy do 16 września 2015 roku.
Pliki do pobrania:
dodano: 2015-02-04 08:23:59
Konkurs
Szanowni Państwo,
na wniosek Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz naszego niemieckiego partnera, Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V, członkowie Komitetu Monitorującego Programu INTERREG IV A, przyznali dodatkowe środki na realizację Funduszu Małych Projektów. Dzięki tej decyzji, wspólne Biuro Funduszu Małych Projektów ogłasza uzupełniający nabór wniosków o wsparcie projektów realizowanych w ramach „Funduszu Małych Projektów INTERREG IV A” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Nabór prowadzony będzie od dnia 03 lutego do dnia 17 marca br. do godz. 15.30.
Wnioski (podpisany formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać drogą pocztową lub osobiście w kancelarii biura FMP/SPF Al. Wojska Polskiego 164, 71-335 Szczecin, pok. 108 (kancelaria).

Uwaga!

O dofinansowanie należy wystąpić minimum miesiąc przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji projektu. Realizacja projektu (ramy czasowe) powinna zakończyć się do dnia 31 maja 2015 r. Dofinansowaniu będą podlegały w szczególności małe przedsięwzięcia służące poprawie kooperacji w następującym zakresie: kultura, sport, ochrona środowiska, działania proekologiczne, zdrowie i integracja społeczna, kształcenie ustawiczne (np. wspólne warsztaty, szkolenia, seminaria, konferencje) itp. W związku z krótkim czasem realizacji projektów, przedsięwzięcia o szerszym zasięgu (impreza masowa) i stanowiący jej cześć, polsko-niemiecki projekt FMP nie będą brane pod uwagę.
Wnioski będą rejestrowane według kolejności wpływu. Decyzje o dofinansowaniu projektów podejmie Euroregionalny Komitet Sterujący.
Na stronie internetowej www.pomerania.org.pl (podstrona Zespół Naboru i Promocji) w zakładce „materiały do pobrania" znajdą Państwo pakiet dokumentów aplikacyjnych dla wnioskodawców Funduszu Małych Projektów Interreg IV A.
Z uwagi na zbliżające się zamknięcie niniejszej edycji FMP informujemy, że czas na rozliczenie projektów jest bardzo krótki. Wobec tego kompletną dokumentację rozliczeniową projektu, przygotowaną zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta, należy złożyć najpóźniej 14 dni po zakończeniu realizacji projektu. Nie przewiduje się też możliwości wydłużania okresu realizacji projektu. Nienależyte i nieterminowe udokumentowanie poniesionych wydatków w projekcie będzie skutkować uznaniem ich za niekwalifikowane.

 

Zapraszamy do konsultacji i składania wniosków!!!!
Zespół Naboru i Promocji FMP
dodano: 2014-09-15 07:46:38
Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

 

dodano: 2014-09-15 07:34:01
Informacja o Zachodniopomorskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

 

Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego stanowi organ konsultacyjny i opiniodawczy. Na szczeblu wojewódzkim powołuje ją Marszałek Województwa. Możliwość powołania Rady daje Ustawa
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Głównym celem Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wskazanym
w Regulaminie działania Rady, ma być tworzenie oraz monitoring standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami i podmiotami działającymi na terenie województwa zachodniopomorskiego.  
Określenie trybu powoływania członków Rady Wojewódzkiej, a także regulaminu rady, zgodnie
z ustawą należy do kompetencji Zarządu Województwa. Ustawa wymaga, by reprezentanci organizacji pozarządowych stanowili co najmniej połowę członków rady. Ważne jest również, by na etapie wyłaniania pozarządowych członków rady wojewódzkiej zapewnić ich reprezentatywność, jeśli chodzi o terytorium
i zakres prowadzonej działalności.

 

ZRDPP powołana została Zarządzeniem  Nr 77 / 14 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 września 2014 r.  w sprawie powołania Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję w latach 2014-2016. W skład Rady wchodzą:
1)przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego:
Mariola Cieśla - Dyrektor Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;

2)przedstawiciele Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego:
a)Małgorzata Chyła - radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,
b)Kazimierz Drzazga - radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,
c)Krystyna Wiśniewska-Bugaj - radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,
d)Maria Żukrowska-Mróz - radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego;

3)przedstawiciele Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego:
a)Krzysztof Faliński - Dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,
b)Marcin Kowalski – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,
c)Tomasz Szymański – Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,
d)Arkadiusz Żych – p.o. Dyrektora Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego;

4)Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118), prowadzących działalność na terenie Województwa Zachodniopomorskiego:
a)Łukasz Cieśliński – Pracownia Pozarządowa w Koszalinie,
b)Bogna Czałczyńska - Fundacja „Czas Dialogu” w Szczecinie,
c)Eliza Gilewska - Chorągiew Zachodniopomorska ZHP w Szczecinie,
d)Ewa Giza - Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin
i Przyjaciół „Feniks” w Kołobrzegu,
e)Barbara Jaskierska - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
- Koło w Szczecinie,
f)Agnieszka Kardasz - Stowarzyszenie „Współistnienie” w Łobzie,
g)Anna Łukomska-Dziedzic - Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych „Komes” w Szczecinie,
h)Irmina Olejnik-Czerwonka - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”
w Choszcznie,
i)Barbara Szczeglik - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
- Koło w Kołobrzegu.

Rada działa na podstawie Regulaminu organizacji i trybu działania Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, stanowiącego Załącznik nr 2 do uchwały nr 1054/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie trybu powołania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz określenia organizacji i trybu jej działania.

Posiedzenie inauguracyjne odbędzie się 18 września 2014 roku. Podczas posiedzenia członkom Rady zostaną wręczone Akty Powołania. Pierwszym ważnym zadaniem Rady będzie wyrażenie opinii dotyczącej „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

Bieżące informacje o działalności ZRDPP zamieszczane będą na stronie internetowej www.wws.wzp.pl w zakładce Organizacje pozarządowe/Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Kontakt z ZRDPP za pośrednictwem Wydziału Współpracy Społecznej. Obsługą Rady zajmuje się Małgorzata Kuncewicz, gł. specjalista, tel. 91 44 16 223, e-mail: mkuncewicz@wzp.pl

 
dodano: 2014-08-11 07:58:18
Konsultacje "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015"
W ramach publicznych konsultacji zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Kamieńskiego do zgłaszania uwag i opinii do „Programu”  w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski lub pocztą elektroniczną na adres: mszymanski@powiatkamienski.pl z dopiskiem "Konsultacje społeczne rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015".
Propozycje do „Programu” prosimy zgłaszać na załączonym Formularzu zgłaszania uwag i opinii do projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015". Szczegółowych informacji udzieli Państwu Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi: Marek Szymański (91) 38 23 483.
Na Państwa propozycje czekamy do 26 września 2014 roku.
Pliki do pobrania:
 
dodano: 2014-08-02 10:12:27
Głosowanie na kandydatów do Zachodniopomorskiej Rady Pożytku Publicznego
W dniu 6 sierpnia 2014 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego działając na podstawie Uchwały Nr 1054/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie trybu powołania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz określenia organizacji i trybu jej działania ogłosił głosowanie na kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2014-2016.

W wyniku przeprowadzonego naboru na kandydatów do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz po dokonaniu weryfikacji formalnej i uzupełnieniu nadesłanych zgłoszeń ustala się listę kandydatów w obszarach wynikających z § 4 ust. 14 Trybu powołania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 1054/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 czerwca 2014 r.:

Obszar

Lp.

Imię i nazwisko

Nazwa organizacji; miejscowość siedziby

Promocja i ochrona zdrowia

1.

Ewa Giza

 

Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks”; Kołobrzeg

 

Przeciwdziałanie uzależnieniom, przemocy
i wykluczeniu społecznemu

2.

Agnieszka Kardasz

Stowarzyszenie „Współistnienie” Łobez

 

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, rolnictwo
i rozwój obszarów wiejskich

3.

Irmina Olejnik-Czerwonka

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” ; Choszczno

 

Edukacja, nauka, kultura, sztuka i dziedzictwo narodowe

4.

Wojciech Celiński

Stowarzyszenie Centrum Słowian
i Wikingów Wolin-Jomsborg-Vineta; Wolin

5.

Eliza Gilewska

Chorągiew Zachodniopomorska ZHP; Szczecin

6.

Maria Górska

Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr; Police

 

Turystyka i krajoznawstwo, promocja województwa

7.

Bogna Czałczyńska

Fundacja CZAS DIALOGU; Szczecin

 

Pomoc społeczna
i działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

8.

Zdzisław Iwanicki

Stowarzyszenie „Dom z Sercem”; Trzcińsko-Zdrój

9.

Jolanta Janik

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kamieniu Pomorskim

10.

Barbara Jaskierska

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie

11.

Jerzy Kwiatosiński

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS; Szczecin

12.

Elwira Rewcio

Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych; Szczecin

13.

Aleksandra Sander

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy; Szczecin

14.

Barbara Szczeglik

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu

 

Działalność na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, integracja europejska

15.

Łukasz Cieśliński

Pracownia Pozarządowa; Koszalin

16.

Aleksandra Jankowska

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego LEWIATAN; Szczecin

17.

Aleksandra Kowalczykowska

Stowarzyszenie Kobiety dla Szczecina i Regionu; Szczecin

18.

Anna Łukomska-Dziedzic

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES; Szczecin

19.

Marta Szulc

Klub SEL; Szczecin

Głosowanie na kandydata do Rady następuje poprzez poprawne wypełnienie „Formularza do głosowania na kandydata na członka Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, stanowiącego załącznik nr 4 do Trybu powołania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zamieszczonego na stronie internetowej: http://www.wzp.pl/wws/organizacje_pozarzadowe/zachodniopomorska_rada_dzialalnosci_pozytku_publicznego.htm

 

Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób należy w terminie 21 dni od zaprezentowania kandydatów na stronach internetowych dostarczyć:

1) osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego lub

2) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Współpracy Społecznej, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

z dopiskiem „Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego”.

 

Każda organizacja oraz podmiot ma prawo do oddania jednego głosu na jednego kandydata.

 

Termin głosowania na kandydatów na członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego upływa 27 sierpnia 2014 r.

O terminowości oddanego głosu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Dodatkowych informacji w sprawie udziela główny specjalista Wieloosobowego stanowiska ds. organizacji pozarządowych w Wydziale Współpracy Społecznej – p. Małgorzata Kuncewicz (tel.: 91 44 16 223; e-mail: mkuncewicz@wzp.pl).

Uchwała w sprawie trybu powołania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz określenia organizacji i trybu jej działania zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/uchwala-nr-105414
 
dodano: 2014-07-02 07:56:35
Informacja o rozpoczęciu naboru kandydatów do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2014-2016 (II kadencja)
Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego stanowi organ konsultacyjny i opiniodawczy. Na szczeblu wojewódzkim powołuje ją Marszałek Województwa. Możliwość powołania Rady daje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
W dniu 1 lipca 2014 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2014-2016 (II kadencja). Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w ZRDPP potrwa do 22 lipca 2014 r. Szczegółowe informacje o naborze kandydatów zostały zamieszczone na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.wzp.pl, www.wws.wzp.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego liczy 18 członków. Składa się z 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3, ust 3 ustawy oraz z reprezentantów administracji publicznej. Ponadto w skład rady wchodzą także 1 przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego, 4 przedstawiciele organu stanowiącego samorządu województwa, tj. Sejmiku wojewódzkiego oraz 4 przedstawiciele organu wykonawczego tj. Marszałka. Dzięki temu na forum rady prezentowane są stanowiska i poglądy partnerów, uwzględniające racje i potrzeby wszystkich stron.

Do zadań Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należy w szczególności:
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym
 • w zakresie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami;
 • wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery pożytku publicznego;
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe;
 • wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa.

Głównym celem Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wskazanym w Regulaminie działania Rady, ma być tworzenie oraz monitoring standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami i podmiotami działającymi na terenie województwa zachodniopomorskiego.  

Określenie trybu powoływania członków Rady Wojewódzkiej, a także regulaminu rady, zgodnie z ustawą należy do kompetencji Zarządu Województwa. Ustawa wymaga, by reprezentanci organizacji pozarządowych stanowili co najmniej połowę członków rady. Ważne jest również, by na etapie wyłaniania pozarządowych członków rady wojewódzkiej zapewnić ich reprezentatywność, jeśli chodzi o terytorium
i zakres prowadzonej działalności.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwalił tryb powoływania członków oraz regulamin działania Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 9 czerwca 2014 r. po konsultacji z Zachodniopomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego minionej kadencji.
 
dodano: 2014-06-13 08:59:16
Forum Inicjatyw Pozarządowych Województwa Zachodniopomorskiego
Zaproszenie do współtworzenia ogólnopolskiej strategii rozwoju organizacji pozarządowych
Zwracam się do Państwa z niezwykłym zaproszeniem – zaproszeniem do uczestnictwa w tworzeniu strategii rozwoju organizacji pozarządowych w Polsce. 25 lat demokracji to także 25 lat rosnącej roli organizacji pozarządowych w życiu społecznym. Teraz, organizacje pozarządowe z całej Polski wspólnie wyznaczą dalsze kierunki rozwoju sektora pozarządowego dla naszego kraju. Strategia ma szanse wpłynąć na formalno-prawne podstawy funkcjonowania organizacji.
Nie tylko sam dokument, ale także sam proces jego tworzenia jest wyjątkowy – strategia będzie wynikiem pracy kilkuset organizacji pozarządowych ze wszystkich województw. Przedsięwzięciem koordynują dwie ogólnopolskie sieci organizacji pozarządowych – OFOP oraz SPLOT. Nasze stowarzyszenie – Pracownia Pozarządowa ma zaszczyt być koordynatorem prac
w województwie zachodniopomorskim.
Jednym z ważnych etapów tworzenia strategii są  Fora Inicjatyw Pozarządowych .
W naszym województwie takie Forum odbędzie się 27-28 czerwca 2014r. w Kołobrzegu.  Szczegółowy program spotkania przedstawiamy w załączeniu.
Na Forum podczas warsztatów wypracujemy część strategii wyznaczoną dla naszego województwa. Dodatkowo przygotowaliśmy dla Państwa szereg prelekcji, pokaz filmu oraz pakiet informacji o możliwości pozyskania środków finansowych. Forum stwarza okazję wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy z wieloma przedstawicielami organizacji pozarządowych.
 Jeśli chcą Państwo uczestniczyć w Forum prosimy przesłać zgłoszenie do 23 czerwca 2014r. faxem (94 340 35 23), bądź e-mailem (lukasz.cieslinski@pracowniap.org.pl). Liczba miejsc ograniczona, zapewniamy nocleg i wyżywienie.
Na co dzień nasze organizacje najczęściej prowadzą działania o wymiarze lokalnym
i branżowym. Teraz mamy szansę na udział w procesie o znaczeniu ogólnopolskim, który może zmienić rolę całego sektora pozarządowego w naszym kraju.
Serdecznie zapraszam do udziału tym przedsięwzięciu.
Do zobaczenia na Forum Inicjatyw Pozarządowych Województwa Zachodniopomorskiego.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.pracowniap.org.pl w zakładce PROJEKTY / III sektor dla Polski.

 

Źródło: Łukasz Cieśliński - Prezes Pracowni Pozarządowej       
 
dodano: 2014-06-13 08:50:59
Konkurs dla organizacji pozarządowych
dodano: 2013-11-21 10:02:13
Partycypacja czyli nowa jakość w demokracji lokalnej
Już po raz szósty zorganizowano Zachodniopomorskie Forum Pełnomocników ds. NGO, które odbyło się w dniach 18-19 listopada 2013 roku w Koszalinie. Tym razem tematem przewodnim konferencji była partycypacja. W spotkaniu udział wzięła członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska.
- Cieszy nas Państwa obecność i zainteresowanie wydarzeniem. Potwierdza to zasadność naszych działań i rozwój proponowanego dla Państwa wsparcia. Dzisiejsza konferencja poświęcona jest zagadnieniu partycypacji, współuczestnictwa sektora pozarządowego i samorządowego w realizacji polityk publicznych - mówiła członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska, która w imieniu Marszałka otworzyła konferencję.

W trakcie dwóch dni prawie 100 uczestników mogło zapoznać się z projektem nowego rozporządzenie Ministra Pracy Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty, ramowego wzoru umowy i wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego, posłuchaćo roli i zasadach standaryzacji na przykładzie prowadzenia placówek edukacyjnych przez organizacje pozarządowe, wziąć  udział w warsztatach z metodologii badań potrzeb wśród zachodniopomorskich NGOs.
Drugi dzień obfitował w przykłady dobrych praktyk z zakresu partycypacji, która zarówno na gruncie zachodniopomorskim, jak i ogólnopolskim nabiera coraz większego znaczenia. Uczestnicy mogli zapoznać się  m.in. z efektami zakończonego właśnie projektu Koszalińskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych czy też posłuchać o działaniach partycypacyjnych w mieście Słupsk pn. „Witkacy Cacy Cacy”, o programie współpracy w ujęciu wieloletnim i o doświadczeniach
z wdrażania budżetu obywatelskiego w Koszalinie.
Zachodniopomorskie Forum Pełnomocników ds. NGO to wyjątkowe w skali kraju działanie, mające na celu skupienie urzędników zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi ze wszystkich gmin i powiatów województwa zachodniopomorskiego.
Zachodniopomorskie Forum to platforma wymiany wzajemnych doświadczeń, doskonalenia umiejętności, podnoszenia kompetencji w celu jak najlepszej znajomości i zrozumienia  trzeciego sektora.
Po raz kolejny spotkanie organizowane jest w partnerstwie przez Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych oraz Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w ramach podpisanego w dniu 28 sierpnia 2013 r. porozumienia o wspólnej organizacji Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO.
 
dodano: 2013-11-21 08:44:24
Protokół z przeprowadzonych konsultacji

Konsultacje projektu „Programu Współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” przeprowadzone zostały w dniach 19 sierpnia - 20 września 2013 r. Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii w ramach prowadzonych konsultacji i projektem Programu współpracy na 2014 r. zostały umieszczone w prasie lokalnej Pomorzanin, Dziennik Powiatu Kamieńskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim www.bip.powiatkamienski.pl, jak i na oficjalnej stronie internetowej Powiatu Kamieńskiego www.powiatkamienski.pl w zakładce stowarzyszenia-aktualności. Poniżej przedstawiamy Protokół z przeprowadzonych konsultacji:

 
dodano: 2013-09-15 12:17:10
Ogólnopolskie Forum Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Spontaniczne akcje czy wcześniej zaplanowane działania ? Budowa drogi czy organizacja spływu kajakowego ? Specjalne pieniądze w budżecie gminy czy w poszczególnych biurach ? Pełnomocnicy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zastanawiali się w Warszawie, co to właściwie jest inicjatywa lokalna i czy Polak ją kupi.

 

Blisko 70 osób z całej Polski przyjechało 10 i 11 września 2013 roku do Warszawy, na zaproszenie Sieci SPLOT, aby wziąć udział w kolejnym już Ogólnopolskim Forum Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Urzędnicy, ale także przedstawiciele organizacji pozarządowych dyskutowali przede wszystkim o inicjatywie lokalnej.

To już trzy lata

Inicjatywa lokalna jako narzędzie realizowania zadań publicznych przez mieszkańców we współpracy z lokalnymi władzami pojawiła się w nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego w 2010 roku. Mijają zatem już trzy lata, a ciągle jeszcze z tego sposobu zaspokajania lokalnych potrzeb korzystają nieliczne samorządy w kraju.

Z monitoringu przeprowadzonego w kwietniu 2013 roku przez zespół akcji Masz Głos, Masz Wybór, działający przy Fundacji im. Stefana Batorego, wynika, że ledwie w dziesiątkach można liczyć gminy, w których przyjęto uchwały dotyczące inicjatywy lokalnej (zapytania rozesłano do 240 losowo wybranych urzędów miast i gmin, odpowiedzi udzieliły 144 urzędy, tylko w 29 badanych gminach znalazły się dokumenty pozwalające realizować inicjatywę lokalną).

Jak przekonać urzędników ?

– W jaki sposób przekonać urzędników do korzystania z Inicjatywy lokalnej? – pytał jeden z przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. łódzkiego. – Samorządy obawiają się, że będzie to furtka dla wybujałych i bardzo kosztownych pomysłów. Że wraz z przyjęciem uchwały o inicjatywie lokalnej nastąpi zalew wniosków, z którymi nie będą mogli sobie poradzić, a odpowiedzi negatywne będą wzbudzać niechęć mieszkańców.

– Kluczowe są tu kryteria oceny zgłaszanych wniosków – odpowiadała Monika Michniewicz, pełnomocniczka z Olsztyna. – Mądrość lokalna na tym polega, aby tak określić te kryteria, żeby odpowiadały lokalnym potrzebom.

Lokalność na całej linii

Podczas dyskusji wielokrotnie zwracano uwagę, że „lokalność” inicjatywy lokalnej nie przejawia się jedynie w zasięgu terytorialnym proponowanego działania. Powinna ona mieć także odzwierciedlenie np. w adekwatnym do potrzeb gminy kształcie umowy o realizację inicjatywy lokalnej czy też właśnie w kryteriach oceny wniosków.

– Należy na nie patrzeć realnie z punktu widzenia lokalnych możliwości – przekonywał Łukasz Waszak z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS" w Łodzi, podając jako negatywny przykład przyznawanie wysokiej punktacji za wkład finansowy mieszkańców.

Droga czy spływ kajakowy ?

Uczestnicy spotkania zastanawiali się także czy inicjatywa lokalna powinna służyć budowaniu dróg lub kanalizacji, czy też raczej organizowaniu wydarzeń kulturalnych lub sportowych dla mieszkańców.

– Inicjatywa lokalna nie może wyręczać samorządów. Nie wyobrażam sobie, aby wykorzystując to narzędzie można było np. zmieniać architekturę miasta – mówił przedstawiciel starostwa powiatowego w Starogardzie Gdańskim. Jednocześnie jednak bardzo zachwalał inicjatywę lokalną, jako świetny instrument dla władz do wspierania pomysłów mieszkańców, którzy nierzadko nie są w stanie sformułować, złożyć i rozliczyć skomplikowanego wniosku wymaganego np. w konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

Zdaniem Macieja Bielawskiego z Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych projekty „infrastrukturalne”, dotyczące właśnie np. budowy dróg czy kanalizacji powinny być raczej zgłaszane i realizowane poprzez budżet partycypacyjny, natomiast przepisy o inicjatywie lokalnej lepiej mogą służyć projektom mniejszym, związanym np. z wydarzeniami kulturalnymi lub sportowymi.

Terminy niezgodne z KPA

Innym problemem poruszanym przez uczestników Forum było to, na ile projekty zgłaszane w ramach inicjatywy lokalnej mogą być „spontaniczne”, a na ile powinny być zgłaszane przez mieszkańców wcześniej. Na ile wcześniej? I czy jest to zgodne z przepisami?

– Według naszych prawników określanie w uchwale terminu składania wniosków jest niezgodne z prawem, gdyż wnioski o inicjatywę lokalną są składane na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego, czyli w trybie ciągłym – mówiła Monika Michniewicz, pełnomocniczka z Olsztyna.

Ile pieniędzy i skąd ?

Jak w takim razie przewidzieć środki na realizację zadania? Na to pytanie starała się odpowiedzieć Agnieszka Czarkowska z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych z Białegostoku. Jeden sposób to wygospodarowanie na inicjatywę lokalną całkiem oddzielnych pieniędzy.

– Budzi to przerażenie samorządów, ale warto sobie uświadomić, że za te pieniądze realizowane są konkretne zadania publiczne – mówiła Czarkowska, powołując się na przykłady miast i gmin, które przekazały na inicjatywę lokalną część środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych, aby móc te zadania realizować razem z mieszkańcami. Może się jednak zdarzyć, że mieszkańcy są jeszcze zbyt mało świadomi tych możliwości i pieniądze nie zostaną wykorzystane.

Inny sposób, wymagający więcej pracy od urzędników, ale też zaangażowania ze strony mieszkańców, to uwzględnienie w budżecie kwot wynikających z rzeczywistych potrzeb. Co oznacza jednak wcześniejsze – najlepiej jeszcze przed uchwaleniem budżetu, czyli najczęściej na przełomie czerwca i lipca – zgłaszanie propozycji inicjatyw lokalnych. Można też na poziomie poszczególnych biur lub departamentów w danym urzędzie przemyśleć które z zadań im przypisanych mogłyby być realizowane poprzez inicjatywę lokalną i na co warto zarezerwować pieniądze. Szczegółowo rozwiązania te zostały opisane w wydanym przez SPLOT poradniku „Inicjatywa lokalna krok po kroku”. Poradnik dostępny jest m.in. na stronie http://siecsplot.pl/aktualnosci/inicjatywa-lokalna-krok-po-kroku/

Mieszkańcy są kluczowi

Czy zatem Polak kupi inicjatywę lokalną? Wydaje się, że tak. Zwłaszcza, że wiele działań jest już podejmowanych, chociaż może niekoniecznie zgodnie z tym, co jest zapisane w ustawie o działalności pożytku publicznego. Jednak dla powodzenia inicjatywy lokalnej w danej gminie kluczowe jest wyedukowanie mieszkańców.

– Inicjatywa lokalna nie będzie funkcjonowała dopóki mieszkańcy nie będą świadomi, że są takie możliwości i jak z nich korzystać – stwierdzili uczestnicy Forum.
 
dodano: 2013-08-14 15:02:51
Szkolenie Fundraisingu dla organizacji pozarządowych
Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu zaprasza na bezpłatne szkolenie Fundraisingu, które odbędzie się w Szczecinie w dniach 3-6 września 2013 r. Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych województwa zachodniopomorskiego.

Zapoznaj się ze szczegółami

 
dodano: 2013-08-08 11:07:50
Konsultacje "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014"
W ramach publicznych konsultacji zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Kamieńskiego do zgłaszania uwag i opinii do „Programu”  w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski lub pocztą elektroniczną na adres: mszymanski@powiatkamienski.pl z dopiskiem "Konsultacje społeczne rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014".
Propozycje do „Programu” prosimy zgłaszać na załączonym Formularzu zgłaszania uwag i opinii do projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014". Szczegółowych informacji udzieli Państwu Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi: Marek Szymański (91) 38 23 483.
Na Państwa propozycje czekamy od 19 sierpnia 2013 do 20 września 2013 roku.

 

Pliki do pobrania:

 
dodano: 2013-08-02 13:28:29
Informacja
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA prowadzi od marca br. fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce (ESFundusz.pl). Projekt ma na celu dostarczenie m.in. organizacjom pozarządowym, spółdzielniom socjalnym i spółkom non-profit preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcia, które mają wzmocnić działalność gospodarczą, czego efektem ma być wzrost przychodów lub zatrudnienia.
Pobierz:
 
dodano: 2013-06-26 10:44:53
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z NGO w 2012 roku
Jak przebiegała współpraca ?
Obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z artykułu 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Sprawozdanie z realizacji programu współpracy daje możliwość zweryfikowania podejmowanych działań oraz ewaluacji w celu usprawnienia programu i dostosowania go do rzeczywistych i aktualnych potrzeb kształtujących zasady współpracy administracji z trzecim sektorem.
Pobierz sprawozdanie:
dodano: 2013-06-06 13:00:13
Zapraszamy przedstawicieli organizacji i urzędów na szkolenie
Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych wraz z Partnerem Województwem Zachodniopomorskim zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Jak skutecznie wzmocnić współpracę administracji samorządowej i organizacji pozarządowych?”
Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli samorządów (osób zajmujących się współpracą z NGO) i organizacji pozarządowych z terenu województwa zachodniopomorskiego.
 
Miejsce szkolenia do wyboru:

13 czerwca 2013 r. w godz. 9.00-16.00 w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim, ul. Skarbowa 1, sala nr 103

17 czerwca 2013 r., w godz. 10.00-17.00 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, sala klubowa B

21 czerwca 2013 r., w godz. 10.00-17.00 w Szczecińskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, al. Wojska Polskiego 63, sala multimedialna

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału do dnia 7 czerwca 2013 r. poprzez wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go pocztą lub e-mailem na adres: biuro@kcwis.org.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu na szkolenie, decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na szkolenie będzie wysyłana drogą mailową.

Szczegóły w załączeniu. Serdecznie zapraszamy !

Pobierz formularz zgłoszeniowy:
 
Pobierz formularz zgłoszeniowy w wersji doc:
 
dodano: 2013-02-08 12:53:37
Szkolenie z zakresu „Zasad modelowania i wzmacniania współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami Powiatu Kamieńskiego”
Miło jest nam Państwa poinformować, iż w dniach 28 luty - 01 marca 2013 roku w Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji Jantar w Dziwnówku odbędzie się szkolenie z zakresu „Zasad modelowania i wzmacniania współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami Powiatu Kamieńskiego”, zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim oraz Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Partycypacja - nowa jakość w demokracji lokalnej” realizowany przez Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie udziału przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i mieszkańców w procesie wspólnego kształtowania polityk publicznych. W ramach projektu stworzone zostaną warunki do realnego współdziałania oraz partycypacji mieszkańców w życiu publicznym. Podczas licznych działań projektowych przedstawiciele samorządu, organizacji oraz mieszkańców zyskają możliwość lepszego poznania się, zbudowania wzajemnego zaufania oraz poznania swoich możliwości i potencjału.

Dzięki udziałowi w projekcie, samorządy mogą stać się przykładem dla innych samorządów, jak nowocześnie stanowić polityki publiczne. Ponadto samorządy zyskają szansę na ulepszenie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami. Udział w dwudniowym szkoleniu jest bezpłatny. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie w terminie do dnia 19 lutego 2013 roku pod adres e-mail: mszymanski@powiatkamienski.pl Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Pobierz formularz zgłoszeniowy:
 
Pobierz formularz zgłoszeniowy w wersji doc:
 
Pobierz konspekt szkolenia:
 
dodano: 2013-01-11 08:21:29
Partycypacja - nowa jakość w demokracji lokalnej

Informujemy, że Powiat Kamieński został wybrany do udziału w projekcie "Partycypacja – nowa jakość w demokracji lokalnej" realizowany przez Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
 
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie udziału przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i mieszkańców w procesie wspólnego kształtowania polityk publicznych. W ramach projektu stworzone zostaną warunki do realnego współdziałania oraz partycypacji mieszkańców w życiu publicznym. Podczas licznych działań projektowych przedstawiciele samorządu, organizacji oraz mieszkańców zyskają możliwość lepszego poznania się, zbudowania wzajemnego zaufania oraz poznania swoich możliwości i potencjału.
Projekt obejmie swoimi działaniami 170 osób z 10 samorządów województwa zachodniopomorskiego (gmin bądź powiatów):

 • 50 przedstawicieli JST,
 • 60 przedstawicieli NGOs,
 • 60 mieszkańców.

Dzięki udziałowi w projekcie, samorządy mogą stać się przykładem dla innych samorządów, jak nowocześnie stanowić polityki publiczne. Ponadto samorządy zyskają szansę na ulepszenie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej http://www.kcwis.org.pl.

 
dodano: 2012-10-30 08:05:58
Cykl bezpłatnych szkoleń pn. "Profesjonalizacja zachodniopomorskich NGO"
Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego rozpoczyna cykl bezpłatnych szkoleń dla zachodniopomorskich organizacji pozarządowych pn.  „Profesjonalizacja zachodniopomorskich NGO”. W roku 2012 w cyklu zaplanowano dwa szkolenia:
 1. Realizacja zadania publicznego - jak prawidłowo przeprowadzić zadanie publiczne, jak przygotować sprawozdanie z realizacji zadania.
 2. Pozyskiwanie środków na działalność statutową organizacji.

Szkolenia odbywać się będą w Szczecinie i Koszalinie.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń. W każdym szkoleniu uczestniczyć może jedna osoba z organizacji pozarządowej.
 
Zgłoszenia przyjmujemy faxem na numer tel. 91 44 16 231 lub drogą mailową (skan) na adres mpieczynska@wzp.pl do dnia 16.11.2012 r.
 
Szczegółowych informacji o organizowanym szkoleniu udziela Magdalena Pieczyńska, inspektor w WWS UM WZ pod numerem tel. 91 44 16 224.
 
Serdecznie zapraszamy !
Pobierz:
 
dodano: 2012-10-01 08:33:55
Zachodniopomorskie Forum Pełnomocników ds. NGO
Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych oraz Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego mają przyjemność zaprosić na konferencję pn. „Standardy we współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi” organizowaną  w ramach „Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO”, która odbędzie się w dniach 22-23 października 2012 r. w Hotelu New Skanpol w Kołobrzegu.

Konferencja organizowana jest w ramach partnerskiego projektu „Zachodniopomorskie w Sieci – współpraca organizacji wspierających szansą na rozwój regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego, którego realizatorami są Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych i Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Forum Pełnomocników jest okazją do spotkania się w jednym miejscu przedstawicieli zarówno sektora pozarządowego, jak i samorządowego. Niewątpliwie wpłynie to korzystnie na tworzenie wzajemnych relacji i prowadzenie efektywnych, partnerskich działań na linii samorząd lokalny – organizacje pozarządowe.

Tegoroczne forum rozpocznie się uroczystym ogłoszenie wyników i wręczeniem nagród oraz dyplomów dla laureatów konkursu Marszałka Województwa pn. „Samorządowy Lider Współpracy z NGO”.

Ponadto program forum przewiduje omówienie wyników działań kontrolnych Regionalnych Izb Obrachunkowych w zakresie zlecania zadań podmiotom trzeciego sektora, nieprawidłowości  
w stosowaniu norm prawnych zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego, nieprawidłowości związanych ze stosowaniem  ustawy o sporcie, jak również przeprowadzenie warsztatów z zakresu prawidłowego rozliczania dotacji. Poza tym zaprezentowane będą działania Rady Działalności Pożytku Publicznego, działającej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zasady przeprowadzania zbiórek publicznych i loterii fantowych.   
Szczegóły konferencji znajdą Państwo w załączeniu.  

Na zgłoszenia, na podstawie załączonego formularza czekamy do dnia 10 października br.
 
Wszelkich informacji ze strony Koszalińskiego Centrum odnośnie organizowanego forum udziela Pani Renata Kochanowska, tel. 94 340 35 23 e-mail: renata.kochanowska@kcwis.org.pl, zaś ze strony Wydziału Współpracy Społecznej Pani Magdalena Pieczyńska Inspektor w Wydziale Współpracy Społecznej tel. 91 44 16 224 e-mail: mpieczynska@wzp.pl
Pobierz formularz zgłoszeniowy:
 
Pobierz program:
 
dodano: 2012-09-17 09:10:10
Tydzień poradniczy: zakładanie organizacji
Chcesz się zaangażować społecznie, a nie wiesz jak? Wahasz się, czy założyć stowarzyszenie, fundację ? Od 17 do 21 września 2012 r. Informatorium dla organizacji pozarządowych organizuje tydzień poradniczy, w czasie którego uzyskasz odpowiedzi na te i inne pytania związane z zakładaniem i rejestracją organizacji.

Jak skorzystać z naszej pomocy ?

W ramach tygodnia poradniczego możesz:

1. W godz. 10.00 - 16.00 zadać pytanie doradczyniom

    * telefonicznie 801 646 719
    * przez Skype: Informatorium_ngo
    * przez komunikator gadu gadu: numer gg 43576851

2. Przesłać pytanie mailowo na adres info@ngo.pl lub przez formularz zadawania pytań na stronie: poradnik.ngo.pl/zapytaj

3. Wziąć udział w seminarium pt. "Stowarzyszenie czy fundacja - oto jest pytanie"

Seminarium ma na celu wyjaśnić podstawowe podobieństwa i różnice pomiędzy stowarzyszeniem a fundacją. Przedstawimy także, krótko zagadnienia dotyczące zakładania i rejestracji organizacji. Mamy nadzieję, że ułatwi to podjęcie świadomej decyzji o sformalizowaniu działań społecznych. Seminarium odbędzie się 19 września 2012 r. w godz. 12.00 - 14.30, w siedzibie Centrum Szpitalna przy ul. Szpitalnej 5/5 w Warszawie. Zgłoszenia na seminarium można przesyłać do 18 września 2012 r. na adres info@ngo.pl
Uwaga ! Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w seminarium jest bezpłatny. Nie zwracamy kosztów podróży.

Informatorium dla organizacji pozarządowych jest prowadzone wspólnie przez Stowarzyszenie Klon/Jawor i Federację "Centrum Szpitalna"

Zapraszamy ! Ty działasz - my pomagamy !
 
dodano: 2012-09-06 11:54:35
Doradztwo dla JST i NGO w ramach projektu "Zachodniopomorskie w Sieci"
W ramach realizowanego przez Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych wraz z Partnerem Województwem Zachodniopomorskim projektu „Zachodniopomorskie w Sieci współpraca organizacji wspierających szansą na rozwój regionu”, zachęcamy jednostki samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych zasiadających w ciałach doradczych i konsultacyjnych do korzystania z bezpłatnych usług doradczych w następujących obszarach tematycznych:
USŁUGI DORADCZE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Tematyka doradztwa:
 • Wypracowywanie zapisów programów współpracy (rocznych i wieloletnich)
 • Systemowe rozwiązania dotyczące współpracy JST-NGOs na poziomie gminy, powiatu
 • Motywowanie społeczności lokalnych do partycypacji społecznej
 • Możliwości analizy potrzeb lokalnych z uwzględnieniem aktywności samych mieszkańców i/lub organizacji pozarządowych Metody konsultacji społecznych
 • Dobre praktyki w zakresie współpracy JST-NGOs Animowanie powstawania i funkcjonowania koalicji, zespołów roboczych, partnerstw z udziałem przedstawicieli JST i NGOs na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych
 • Analiza istniejących rozwiązań prawnych (roczne programy współpracy, regulaminy funkcjonowania ciał i zespołów roboczych, np. komisji konkursowych, rad działalności pożytku publicznego i in.) pod kątem możliwości ich zmian celem usprawnienia wzajemnej współpracy
 • Inne zagadnienia, powiązane z rozwijaniem wzajemnej współpracy JST-NGOs i wzmacnianiem udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w ciałach doradczych i konsultacyjnych szczebla lokalnego i regionalnego
Odbiorcy usług doradczych: pracownicy urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych z terenu województwa zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób odpowiedzialnych za współpracę władz lokalnych z organizacjami pozarządowymi (pełnomocnicy ds. organizacji pozarządowych).
Doradcy: Magdalena Pieczyńska, Łukasz Cieśliński


DORADZTWO DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Tematyka doradztwa:
 • Aspekty prawne związane z funkcjonowaniem samorządu i organizacji pozarządowych, w tym: ustawy ustrojowe, ustawa o działalności pożytku publicznego, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o finansach publicznych i in.
 • Wybrane aspekty rozwoju osobistego, istotne z punktu widzenia sprawowanej funkcji (np. elementy autoprezentacji i wystąpień publicznych, zarządzanie i organizacja czasem pracy, efektywne porozumiewanie się, rozwój umiejętności interpersonalnych, zasady pracy w grupie, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywanie konfliktów i in.)
Odbiorcy usług doradczych: przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu województwa zachodniopomorskiego – osoby będące członkami ciał doradczych i konsultacyjnych szczebla lokalnego (gmina, powiat) i regionalnego (województwo), przede wszystkim Rad Działalności Pożytku Publicznego, komisji konkursowych i in.
Osoby zainteresowane doradztwem prosimy o kontakt z biurem projektu (tel. 094 340 35 23) w celu ustalenia terminu i miejsca doradztwa oraz rozpoznania dokładnych potrzeb w aspekcie planowanego wsparcia doradczego.
Doradztwo w zależności od potrzeb odbywać się będzie drogą telefoniczną, elektroniczną lub poprzez bezpośrednie spotkanie z doradcami, w siedzibie KCWIS lub w miejscu siedziby/zamieszkania osoby korzystającej z doradztwa, do momentu wyczerpania puli godzin doradczych.
 Aktualne informacje na temat działań projektowych dostępne są na stronie www.kcwis.org.pl w zakładce: projekty/Zachodniopomorskie w Sieci
 
dodano: 2012-06-14 08:23:03
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
W ramach publicznych konsultacji zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kamieńskiego lub na rzecz jego mieszkańców do zapoznania się z projektem „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”. Informujemy, że możliwe jest zgłaszanie ewentualnych uwag, czy sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu.

Jednocześnie zaznaczamy, iż program ten stanowi podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi. Określa on bowiem cele, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne,  które będą realizowane przy współudziale stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

Z uwagi na chęć budowy dialogu obywatelskiego oraz realizacji swych zadań ustawowych w ścisłej współpracy z trzecim sektorem, serdecznie zapraszamy do składania uwag i propozycji do przedmiotowego projektu. Oczekujemy na opinie i wnioski do 01 września 2012 roku. Należy je składać na piśmie w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b w Kancelarii Ogólnej lub elektronicznie: mszymanski@powiatkamienski.pl, z dopiskiem "Konsultacje społeczne rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013".

Pliki do pobrania:
 
dodano: 2012-06-11 14:10:21
Można ubiegać się o dotację
Od 1 do 31 czerwca trwa nabór wniosków na dotacje Fundacji Orange. O dotacje mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, szkoły, szpitale, domy dziecka oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego. Co ważne, nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, o którą można się ubiegać i nie jest konieczny wkład własny.

W jakich obszarach przyznawana jest dotacja ?
 • Edukacja (wyrównywanie szans edukacyjnych/ wykorzystanie nowych technologii w edukacji)
 • Kultura (wspieranie rozwoju społecznego poprzez kulturę / edukację kulturalną dzieci)
 • Zdrowie (wspieranie rozwoju i ułatwianie komunikacji osobom niepełnosprawnym i chorym).
Finansowane są zwłaszcza działania o charakterze edukacyjnym, społecznym lub wychowawczym oraz warsztaty, szkolenia, konferencje, festiwale, wystawy oraz projekty promujące idee wolontariatu.

Fundacja Orange w ramach dotacji nie finansuje osób fizycznych, podmiotów prawa handlowego czy przedsięwzięć realizowanych dla osiągnięcia zysku. Nie otrzyma się również wsparcia finansowego na przedsięwzięcia polityczne, wydawnictwa czy pokrycie kosztów bieżącej działalności organizacji.

Wysokość dofinansowania nie jest określona. Wkład własny nie jest wymagany. Jest on natomiast dodatkowo punktowany, w przypadku gdy wnioskodawca wykaże posiadanie wkładu własnego.

Więcej informacji na temat dotacji Fundacji Orange znaleźć można na: www.fundacja.orange.pl  w zakładce Dotacje.
 
dodano: 2012-06-11 09:08:50
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z NGO w 2011 roku
Jak przebiegała współpraca ?
Obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z artykułu 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Sprawozdanie z realizacji programu współpracy daje możliwość zweryfikowania podejmowanych działań oraz ewaluacji w celu usprawnienia programu i dostosowania go do rzeczywistych i aktualnych potrzeb kształtujących zasady współpracy administracji z trzecim sektorem.
Pobierz sprawozdanie:
 
dodano: 2012-05-22 15:26:39
Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych z zakresu zbiórek publicznych i loterii fantowych
Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego organizuje dla zachodniopomorskich organizacji pozarządowych szkolenie z zakresu przeprowadzania zbiórek publicznych i loterii fantowych.
Zakres szkolenia dotyczyć będzie:
I. Zbiórki uliczne:
1.gdzie można przeprowadzić zbiórkę i kiedy wymagane jest pozwolenie,
2.formy przeprowadzania zbiórki,
3.zasady przeprowadzania zbiórek publicznych, elementy niezbędne każdej zbiórki, 
4.rozliczenie z zebranych środków, sprawozdawczość.
II. Loterie fantowe: 
1.rodzaje loterii fantowych,   
2.obowiązki związane ze zgłoszeniem loterii fantowych do Urzędu Celnego,  
3.zasady przeprowadzania loterii,   
4.rozliczenie zebranych środków.
III. Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna - znaczenie w realizacji działalności.  
IV. Przegląd aktualnych źródeł finansowania działalności organizacji.  


Szkolenie odbędzie się 5 czerwca 2012 r. w dwóch turach:
I tura – 10.00 – 13.00 – liczba osób 50
II tura – 14.00 – 17.00 – liczba osób 50

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń.
W szkoleniu może uczestniczyć jedna osoba z organizacji pozarządowej.

Miejsce szkolenia:
Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie, IV piętro, sala 400

Trener:
Artur Gluziński - doradca, specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, ekspert FIO, POKL

Zgłoszenia przyjmujemy faxem na numer tel. 91 44 16 231 na adres  mpieczynska@wzp.pl do dnia 31.05.2012 r.

Szczegółowych informacji o organizowanym szkoleniu udziela Magdalena Pieczyńska, inspektor
w WWS UM WZ pod numerem tel. 91 44 16 224.

Serdecznie zapraszamy !

 

Pobierz formularz:

dodano: 2012-05-11 18:48:24
Magia współpracy - wygraj drukarkę dla swojej organizacji
Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 zaprasza do udziału w konkursie MAGIA WSPÓŁPRACY. Celem konkursu jest zachęcenie organizacji pozarządowych do podejmowania wspólnych inicjatyw o znaczeniu lokalnym.
MAGIA WSPÓŁPRACY - EXPECTO drukarka !

Pobierz:
Regulamin konkursu
Treść porozumienia

Jeśli Ty i Twoja organizacja działacie w swoim najbliższym otoczeniu, już macie albo nawiążecie współpracę partnerską z inną organizację to jest szansa na to, że przekażemy Wam drukarkę laserową lub urządzenie wielofunkcyjne. W konkursie obdarujemy wszystkie pomysły, które przyczyniają się do wzrostu aktywności społecznej, angażowania w życie podwórka, działania na rzecz innych. Jedyny warunek to partnerstwo, chęć współpracy i podpisane porozumienie, które znajduje się poniżej. Podpisane porozumienia trzeba dostarczyć do naszej siedziby przy al. Wojska Polskiego 63, IV piętro. Nagrody rozdajemy do wyczerpania zapasów. Ilość drukarek ograniczona – HOKUS POKUS!
 
dodano: 2012-03-05 10:20:00
Protokół z przeprowadzonych konsultacji

Konsultacje projektu „Uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej” przeprowadzone zostały w dniach 11 stycznia - 17 lutego 2012 r. Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii w ramach prowadzonych konsultacji i projektem uchwały zostały umieszczone w prasie lokalnej Pomorzanin, Dziennik Powiatu Kamieńskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim www.bip.powiatkamienski.pl, jak i na oficjalnej stronie internetowej Powiatu Kamieńskiego www.powiatkamienski.pl w zakładce stowarzyszenia-aktualności. Poniżej przedstawiamy Protokół z przeprowadzonych konsultacji:

 
dodano: 2012-01-24 08:41:20
Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2012" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2012” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W konkursie o dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 czerwca 2012 r. a 30 listopada 2013 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Termin nadsyłania wniosków mija 22 lutego 2012 roku o godzinie 24.00.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2012” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.

O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 czerwca 2012 r., a 30 listopada 2013 r. (prowadzone ze stałą, minimum 25-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozy środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikuje się część wnioskujących) organizacje przygotują projekty. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie konkursu mija22 lutego 2012 roku o godzinie 24.00.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Programu www.rownacszanse.pl

 
dodano: 2012-01-24 08:29:23
Bezpłatne szkolenie z zakresu pisania wniosków do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2012

Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe z terenu województwa zachodniopomorskiego na bezpłatne szkolenie z zakresu pisania wniosków do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, które odbędzie się 2 lutego 2012 r. w Szczecinie.
 

Jeżeli chcesz się dowiedzieć:

 1. Jak właściwie przygotować wniosek na nowych zasadach PO FIO na rok 2012
 2. Jak uzyskać wysoką punktację przy ocenie wniosków przez ekspertów

Zgłoś się na nasze szkolenie!

Tematyka szkolenia obejmować będzie m.in. następujące zagadnienia:

 • Praca metodą projektu w aspekcie PO FIO na rok 2012
 • Zmiany w dokumentacji konkursowej
 • Najczęściej popełniane błędy we wniosku o dofinansowanie
 • Kryteria horyzontalne, co to takiego i jak je spełnić na etapie przygotowania projektu oraz na etapie realizacji
 • Właściwe przygotowanie części merytorycznej wniosku (uzasadnienie realizacji działań, grupy docelowe, opis działań, harmonogram)
 • Właściwe przygotowanie budżetu wniosku
 • Ocena wniosku, na co szczególną uwagę zwracają eksperci oceniający

Szkolenie odbędzie się 2 lutego 2012 r. w dwóch turach.
I tura – 10.00 – 13.30 – liczba osób 50
II tura – 14.30 – 18.00 – liczba osób 50

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń. W szkoleniu może uczestniczyć jedna osoba z organizacji pozarządowej.

Miejsce szkolenia:
Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie, IV piętro, sala 400

Trener:
Artur Gluziński - ekspert FIO, POKL

Zgłoszenia przyjmujemy faxem na numer tel. 91 44 16 231 lub drogą mailową (skan) na adres  mpieczynska@wzp.pl do dnia 31.01.2012 r.

Szczegółowych informacji o organizowanym szkoleniu udziela Magdalena Pieczyńska, inspektor w WWS UM WZ pod numerem tel. 91 44 16 224.

Serdecznie zapraszamy !

Pobierz:

 
dodano: 2012-01-18 20:42:21
Spotkanie plenarne poświęcone współpracy sektora pozarządowego i władz lokalnych na szczeblu gminnym i powiatowym za nami..

Dnia 18 stycznia 2012 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim odbyło się „Spotkanie plenarne poświęcone współpracy sektora pozarządowego i władz lokalnych w powiecie kamieńskim (na szczeblu gminnym i powiatowym)”, w którym uczestniczyło ponad 40 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pełnomocnicy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Kamieńskiego. Spotkanie plenarne zostało zorganizowane przez Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych wraz z Partnerem Województwem Zachodniopomorskim i było doskonałą okazją do otwartej dyskusji nad poprawą jakości mechanizmów współpracy administracji  NGOs. Promowane były istniejące standardy dotyczące wyłaniania i udziału przedstawicieli III sektora w ciałach doradczych i konsultacyjnych na szczeblu lokalnym i regionalnym (rozwiązania wypracowane w Sieci SPLOT, dobre praktyki z województwa). Została przeprowadzona  analiza obszaru działań organizacji pozarządowych w powiecie, zarówno w zakresie   szans jak i barier  we współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie plenarne stanowiło okazję do wymiany doświadczeń  jak również do  weryfikacji  prowadzonych przez samorządy działań w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim składa podziękowania organizatorowi Koszalińskiemu Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych wraz z Partnerem Województwem Zachodniopomorskim, a także Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim za zaangażowanie, pomoc w organizacji spotkania plenarnego. Ponadto, dziękujemy wszystkim organizacjom  pozarządowym  oraz  Pełnomocnikom ds. współpracy z NGOs za aktywny  i czynny  udział  w spotkaniu plenarnym.

Kliknij na zdjęcia.

dodano: 2012-01-11 14:51:22
Konsultacje w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Powiatu Kamieńskiego lub na rzecz jego mieszkańców, do przedstawienia własnych propozycji odnośnie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Oczekujemy na uwagi i opinie w terminie do dnia 17 lutego 2012 r.

Uwagi i opinie winny być przedstawione w formie pisemnego stanowiska, które należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim (ul. Wolińska 7B) lub drogą elektroniczną na adres: mszymanski@powiatkamienski.pl.

Z propozycją w/w uchwały można zapoznać się poniżej.

Pobierz:

 
dodano: 2011-12-23 09:05:57
Zachodniopomorskie w sieci

Miło jest nam Państwa poinformować, iż w dniu 18 stycznia 2012 roku (środa) w godz. 13.00 - 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej 7b odbędzie się kolejne „Spotkanie Plenarne” poświęcone współpracy sektora pozarządowego i władz lokalnych w powiecie kamieńskim, zorganizowane przez Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych wraz z Partnerem Województwem Zachodniopomorskim. Celem spotkania będzie zwiększenie zakresu oraz poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji z NGOs. Promowane będą istniejące standardy dotyczące wyłaniania i udziału przedstawicieli III sektora w ciałach doradczych i konsultacyjnych na szczeblu lokalnym i regionalnym (rozwiązania wypracowane w Sieci SPLOT, dobre praktyki z województwa i kraju), przeprowadzona zostanie analiza sytuacji w mieście, potrzeb i barier w temacie współpracy JST z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego (osób zajmujących się współpracą administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi) oraz organizacjami pozarządowych z terenu powiatu kamieńskiego. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Wszyscy uczestnicy otrzymają pakiet materiałów informacyjno-promocyjnych oraz poczęstunek. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłania zgłoszenia do 16 stycznia 2012 r. Faxem pod numer (94) 3403523 lub e-mailem na adres: biuro@kcwis.org.pl.

Pobierz:

 
dodano: 2011-09-19 09:42:24
Protokół z przeprowadzonych konsultacji

Konsultacje projektu „Programu Współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012” przeprowadzone zostały w dniach 27 czerwca - 1 września 2011 r. Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii w ramach prowadzonych konsultacji i projektem Programu współpracy na 2012 r. zostały umieszczone w prasie lokalnej Pomorzanin, Dziennik Powiatu Kamieńskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim www.bip.powiatkamienski.pl, jak i na oficjalnej stronie internetowej Powiatu Kamieńskiego www.powiatkamienski.pl w zakładce stowarzyszenia-aktualności. Poniżej przedstawiamy Protokół z przeprowadzonych konsultacji:

 
dodano: 2011-06-27 08:56:15
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

W ramach publicznych konsultacji zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kamieńskiego lub na rzecz jego mieszkańców do zapoznania się z projektem „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”. Informujemy, że możliwe jest zgłaszanie ewentualnych uwag, czy sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu.

Jednocześnie zaznaczamy, iż program ten stanowi podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi. Określa on bowiem cele, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne,  które będą realizowane przy współudziale stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

Z uwagi na chęć budowy dialogu obywatelskiego oraz realizacji swych zadań ustawowych w ścisłej współpracy z trzecim sektorem, serdecznie zapraszamy do składania uwag i propozycji do przedmiotowego projektu. Oczekujemy na opinie i wnioski do 01 września 2012 roku. Należy je składać na piśmie w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b w Kancelarii Ogólnej lub elektronicznie: mszymanski@powiatkamienski.pl, z dopiskiem "Konsultacje społeczne rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012".

Pliki do pobrania:

 
dodano: 2010-11-29 08:07:17
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011

W ramach publicznych konsultacji zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kamieńskiego lub na rzecz jego mieszkańców do zapoznania się z projektem „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”. Informujemy, że możliwe jest zgłaszanie ewentualnych uwag, czy sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu.

Jednocześnie zaznaczamy, iż program ten stanowi podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi. Określa on bowiem cele, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne,  które będą realizowane przy współudziale stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

Z uwagi na chęć budowy dialogu obywatelskiego oraz realizacji swych zadań ustawowych w ścisłej współpracy z trzecim sektorem, serdecznie zapraszamy do składania uwag i propozycji do przedmiotowego projektu. Oczekujemy na opinie i wnioski do 20 grudnia 2010 roku. Należy je składać na piśmie w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b w Kancelarii Ogólnej lub elektronicznie: mszymanski@powiatkamienski.pl, z dopiskiem "Konsultacje społeczne rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011".

Pliki do pobrania:

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia