dodano: 2015-10-01 14:26:01
Zakończyła się realizacja projektu edukacyjnego "Najlepszy w zawodzie"
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w okresie od stycznia 2014 roku do września 2015 roku realizowany był projekt dla uczniów pn. „Najlepszy w zawodzie”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. W projekcie uczestniczyło 14 Partnerów powiatów i miast na prawach powiatu województwa zachodniopomorskiego wraz z Liderem Projektu Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.
W ramach projektu dofinansowane były staże zawodowe, zajęcia z doradcą zawodowym, zajęcia dodatkowe, kursy zawodowe, wizyty zawodoznawcze, a także został zakupiony sprzęt dydaktyczny, który pozostanie na wyposażeniu szkoły i będzie służył jeszcze długo uczniom, podnosząc jakość świadczonych przez szkołę usług edukacyjnych.
W I etapie projektu realizowane były zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego, w których uczestniczyło 96 uczniów. Natomiast w drugim etapie w indywidualnych zajęciach z doradztwa zawodowego uczestniczyło 93 uczniów. W efekcie końcowym zajęć indywidualnych doradca zawodowy opracował dla każdego ucznia Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego Uczestnika Projektu, w którym głównie zostały zdiagnozowane predyspozycje, potrzeby oraz oczekiwania uczestnika.
W dalszym etapie zaproponowano uczestnikom udział w formach pakietu wsparcia, tj. w:
  1. kursach zawodowych z zakresu instruktora rekreacji konnej, pilarza oraz podkuwacza – ukończyło 57 uczniów.
  2. zajęciach dydaktycznych –  ukończyło 94 uczniów.
  3. stażach zawodowych – ukończyło 92 uczniów.
  4. wizytach zawodoznawczych – uczestniczyło 47 uczniów.
Założeniem projektu była poprawa jakości procesu kształcenia i wizerunku szkolnictwa zawodowego w województwie zachodniopomorskim, dostarczenie uczestnikom projektu wieloaspektowego wsparcia w ramach oferowanego pakietu wsparcia, w celu uzyskania dodatkowej wiedzy i doświadczenia w ramach wybranego kierunku kształcenia i zawodu, wzrost kompetencji zawodowych, umożliwiających zaplanowanie kariery zawodowej, a w przyszłości zdobycie pracy zawodowej.
Łączna kwota poniesionych wydatków przez Powiat Kamieński w projekcie wyniosła 723329,44 złotych, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 616039,08 złotych. Wkład własny wyniósł 107290,36 złotych.
 
dodano: 2015-10-01 12:02:40
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim uczestniczyli w wizycie zawodoznawczej w Wolińskim Parku Narodowym
W środę 23 września br. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach wzięli udział w wizycie zawodoznawczej w Wolińskim Parku Narodowym. Była to ostatni wyjazd zawodoznawczy w kończącym się projekcie „Najlepszy w zawodzie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

Kliknij na zdjęcia

dodano: 2015-09-30 13:22:59
VIII Posiedzenie Grupy Sterującej
W dniu 23 września 2015 roku  w Szczecinie, odbyło się VIII posiedzenie Grupy Sterującej projektu pt. „Najlepszy w zawodzie”. W powyższym przedsięwzięciu, uczestniczyło 16 osób, reprezentujących Lidera oraz powiaty partnerskie. Posiedzenie poprowadziła Renata Błasiak - Grudzień Przewodnicząca Grupy Sterującej, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

 

Pierwszy głos podczas spotkania zabrał Andrzej Przewoda - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, który podziękował Partnerom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w realizacje projektu, za udaną współpracę oraz zachęcił do aplikowania o środki finansowe na rozwój kształcenia zawodowego w regionie, w obecnym okresie programowania.

Kolejnym prelegentem była Katarzyna Dmochowska Kierownik biura ds. projektu Najlepszy w zawodzie, która zaprezentowała okresową ocenę stopnia osiągnięcia zakładanych celów oraz wydatkowanie środków finansowych w projekcie, sporządzoną na dzień 31 sierpnia 2015 r. Ponadto, Pani Katarzyna podsumowała prace Grupy Sterującej podczas trwania całego projektu.

W dalszej części spotkania, Artur Frąckiewicz pracownik Biura Zachodniopomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, przedstawił projekt badania potencjału szkolnictwa ponadgimnazjalnego w województwie zachodniopomorskim. Powyższe wystąpienie podsumowała Pani Wicedyrektor, zachęcając przy tym uczestników spotkania, do wzięcia udziału w nowym wspólnym przedsięwzięciu.

Ostatnim punktem spotkania była prezentacja wyników badania ewaluacyjnego projektu „Najlepszy w zawodzie”, które zostało przeprowadzone przez konsorcjum firm: InnoCeR Sp. z o.o., Północny Związek Pracodawców oraz Ośrodek Badań i Ewaluacji Joanna Pośpiech. Anna Dmowska, przedstawicielka Wykonawcy, zaprezentowała wnioski i rekomendacje wynikające z przeprowadzonego badania.

Na zakończenie spotkania Renata Błasiak – Grudzień podziękowała Partnerom za przybycie i wyraziła nadzieję na dalszą współprace, przy realizacji kolejnych projektów.

dodano: 2015-09-18 21:16:49
Uczniowie Klasy II Technikum Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach uczestniczyli w wizycie zawodoznawczej
W dniach 14-17 września br. sześcioro uczniów klasy II Technikum Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach wzięło udział w wizycie zawodoznawczej w Pradze. Była to nagroda za zajęcie drugiego miejsca w konkursie na "Najlepszą klasę" organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach realizacji projektu systemowego "Najlepszy w zawodzie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Kliknij na zdjęcia
dodano: 2015-05-11 10:56:37
Konferencja podsumowująca realizację projektu "Najlepszy w zawodzie" w roku szkolnym 2014/2015
W środę 10 czerwca br. w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług, Service Inter-Lab, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Cukrowej w Szczecinie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Najlepszy w zawodzie” w roku szkolnym 2014/2015.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Pani Anna Mieczkowska oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Pan Andrzej Przewoda.
- Gorąco gratuluję tym którzy się wyróżnili, ale i wszystkim uczestnikom projektu. Zmieniamy wizerunek szkolnictwa zawodowego, podnosimy ofertę kształcenia, tworzymy platformę współpracy oświaty, samorządu i przedsiębiorców. Ten projekt pokazał, jak wiele mamy jeszcze do zrobienia. Musimy współpracować z przedsiębiorcami, którzy powinni uczestniczyć w przygotowywaniu przyszłych specjalistów – mówiła Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego - Anna Mieczkowska.

W ramach pilotażowego projektu systemowego „Najlepszy w zawodzie”, współfinansowanego ze ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego” od 1 stycznia 2014 roku 1345 uczniów odbyło specjalistyczne kursy i szkolenia z zakresu wizażu, baristy, pilarza, instruktora rekreacji konnej, podkuwacza czy obsługi wózka widłowego, 742 uczestniczyło w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, których celem był rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych, a ponad pół tysiąca ma za sobą staże i praktyki w zachodniopomorskich firmach. Zaś kolejni zdobędą doświadczenie zawodowe w najbliższe wakacje.
- „Najlepszy w zawodzie” to projekt bez precedensu. Jako Wojewódzki Urząd Pracy, nie mieliśmy dotąd okazji realizować tak dużego zadania. Wskazaliśmy kierunki rozwoju i chcemy pogłębiać współpracę z zachodniopomorskim przedsiębiorcami. Szczególnie dziękuję uczniom, którzy intensywnie uczestniczyli w zajęciach wykraczających poza podstawy programowe – mówił Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie - Andrzej Przewoda.

Najbardziej wyczekiwanym punktem konferencji przez uczestników projektu, było uroczyste wręczenie nagród Laureatom konkursów, zorganizowanych przez Lidera projektu, którego dokonał Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Pan Andrzej Przewoda. W roku szkolnym 2014/2015 „Najlepszą klasą” w województwie zachodniopomorskim ogłoszono Klasę I TIA Technik Informatyk Zespołu Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie z sumą punktów 67,67 uzyskanych ze średniej ocen uczniów klasy i frekwencji na zajęciach. Nagrodą dla zwycięzców jest wycieczka zawodoznawcza do Londynu. Natomiast na drugim miejscu w konkursie uplasowała się Klasa I Technikum Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach z sumą punktów 67,55. Nagrodę czterodniową wycieczkę zawodoznawczą do Pragi odebrał Pan Waldemar Dubrawski, Wicestarosta Kamieński.

W konkursie „Najlepszy w zawodzie” nagrodę główną tableta z klawiaturą, otrzymało 18 najlepszych uczniów kształcących się w jednym z sześciu obszarów tj. administracyjno-usługowym, budowlanym, elektryczno-elektronicznym, mechanicznym i górniczo-hutniczym, rolniczo-leśnym z ochroną środowiska, turystyczno-gastronomicznym (zgodnych z zapisami Rozporządzenia MEN, z dn. 23/12/2011 r., w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego). Wśród najlepszych uczniów w obszarze kształcenia zawodowego rolniczo-leśnym uplasował się Michał Andziulewicz z Technikum Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z sumą punktów 86,67 uzyskanych ze średniej ocen ucznia z przedmiotów zawodowych i frekwencji na zajęciach.

Natomiast do 96 wyróżniających się uczniów trafiły odtwarzacze MP4. Wśród tej grupy znalazło się trzech uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach Patryk Tożewski z Technikum Leśnego z sumą punktów 80,67,  Marcel Banach z Technikum Hodowli Koni z sumą punktów 80,47 oraz Kacper Czorniej z Technikum Leśnego z sumą punktów 80,27.

Na zakończenie spotkania Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Pan Andrzej Przewoda podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu, w tym partnerom – przedstawicielom samorządów powiatowych, nauczycielom i uczniom szkół objętych projektem.

dodano: 2015-03-14 13:38:50
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach uczestniczyli w kursie pilarza
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach uczestniczyli w dwutygodniowych kursie zawodowym z zakresu "Pilarz", które zostało przeprowadzone w ramach projektu "Najlepszy w zawodzie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.

Kurs zawodowy Pilarza/Drwala - operatora pilarek łańcuchowy z zakresu wiedzy i umiejętności wymaganych do wykonywania zawodu pilarza/drwala został przeprowadzonych w dniach 21 marca - 03 kwietnia br. W trakcie dwutygodniowego kursu uczniowie Technikum Leśnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach zostali przeszkoleni w zakresie zasad BHP na stanowisku drwala - operatora pił łańcuchowych, okrzesywania i przerzynki drzew. Zrąb zupełny dla przyszyłych pilarzy został zorganizowany w Nadleśnictwie Międzyzdroje - Leśnictwo Troszyn, gdzie uczniowie kształcili się w pozyskaniu surowca drzewnego. W ostatnim dniu kursu został przeprowadzony egzamin końcowy (etap pisemny i praktyczny). Uczniowie, którzy zdali egzamin otrzymali certyfikat uprawniający do wykonywania zawodu Pilarza/Drwala.

Kliknij na zdjęcia !
dodano: 2015-03-05 09:42:32
Rozstrzygnięcie konkursu "Najlepsza klasa" oraz "Najlepszy w zawodzie" - II edycja
Dnia 27 lutego 2015 roku na posiedzeniu Komisji konkursowej wyłoniona została zwycięska klasa – Laureat drugiej edycji konkursu „Najlepsza klasa” oraz 114 uczniów z najwyższą średnią ocen zwycięzców w drugiej edycji konkursu "Najlepszy w zawodzie".
Do konkursu „Najlepsza klasa” zakwalifikowało się 7 klas, biorących udział w projekcie, z których uczniowie uzyskali największą liczbę punktów ze średniej z ocen oraz z frekwencji na zajęciach lekcyjnych w pierwszym semestrze roku szkolnego 2014/2015. Największą liczbę punktów uzyskała łącznie klasa I TIA Technik Informatyk z Zespołu Szkół NR 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie, Technikum Elektroniczne. Nagrodą dla zwycięskiej klasy jest wyjazd zawodoznawczy do krajów Europy Zachodniej.
W konkursie „Najlepszy w zawodzie” wyłoniono spośród uczniów, którzy rozpoczęli udział w projekcie, najlepszych 114 osób kształcących się w jednym z 6 obszarów tj. administracyjno – usługowym, budowlanym, elektryczno – elektronicznym, mechanicznym i górniczo - hutniczym, rolniczo - leśnym z ochroną środowiska, turystyczno – gastronomicznym (zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN z dn. 23.12.2011 r., w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego). Dla 18 laureatów konkursu, którzy zajęli 3 pierwsze miejsca na listach rankingowych, w ramach poszczególnych 6 obszarów kształcenia oraz dla kolejnych wyróżnionych 96 uczestników konkursu przewidziano nagrody rzeczowe.
Listy rankingowe obu konkursów w załączeniu.
Najlepsza Klasa
Najlepszy w zawodzie
 
dodano: 2015-02-04 08:22:59
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 16/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13
Komisja Konkursowa w dniu 02 lutego 2015 r. dokonała wyboru oferty do zapytania nr 16/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13 polegającej na: "Przeprowadzeniu kursów zawodowych podkuwacz, pilarz oraz instruktor rekreacji konnej" w związku z realizacją projektu „Najlepszy w zawodzie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.
Pobierz rozstrzygnięcie zapytania ofertowego:
 
 
 
dodano: 2014-12-17 11:12:34
Uczestnicy projektu "Najlepszy w zawodzie" wzięli udział w wizycie zawodoznawczej w profesjonalnych ośrodkach hipoterapeutycznych
W ramach realizowanego Projektu Edukacyjnego „Najlepszy w zawodzie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – w dniach 5 – 6 grudnia br. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej, której tematem przewodnim była hipoterapia, hodowla i użytkowanie koni – w tym jeździectwo. Wyjazd ten jest elementem wsparcia realizowanych w ramach Projektu zajęć pozalekcyjnych tj. Hipoterapii – lepszy start w życie oraz Szkolnego Koła Jeździeckiego „Carisma”.
Na początek uczniowie odwiedzili Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji „Zabajka” w Stawnicy. Centrum istnieje już od 16 lat, znajduje się w malowniczej okolicy oddalonej 4 km od miasta Złotowa (woj. wielkopolskie). Ośrodek funkcjonuje w systemie całorocznym, w formie dwutygodniowych turnusów rehabilitacyjnych. Pacjentami "Zabajki" w Stawnicy są dzieci i młodzież z wszelkimi dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, z terenu całego kraju oraz z zagranicy. W trakcie wizyty uczniowie zwiedzili cały ośrodek oraz dokładnie zapoznali się z działalnością Centrum, którego działalność polega głównie na  prowadzeniu turnusów usprawniająco-rekreacyjnych. Wieloprofilowy program usprawniania obejmuje m. in. kinezyterapię, hipoterapię, terapię zajęciową, terapię manualną, hydroterapię, dogoterapię,  magnetostymulację i ciepłolecznictwo.
Kolejnym punktem pierwszego dnia wyjazdu było Centrum Hippiki  Antoniego Chłapowskiego „Jaszkowo”. Jaszkowo jest obecnie największym centrum jeździectwa w Polsce i w Europie szkolącym dzieci, młodzież i dorosłych z całego świata. Centrum Hipiki to profesjonalny ośrodek szkolenia: jeźdźców, podkuwaczy, instruktorów jazdy konnej. Jeźdźcom oferuje ponad 200 wierzchowców – od małych kucyków do dużych koni, doświadczonych instruktorów, 200 hektarów terenów malowniczo położonych nad Wartą, nowoczesny kompleks krytych ujeżdżalni o rozmiarach 25x81m, 18x45m, 22x42m, stajnie gościnne, parkur zewnętrzny, tor krosowy. Po zwiedzaniu Centrum i po kolacji nadszedł czas na nocleg, w Internacie dla jeźdźców na terenie kompleksu. Ciekawostka jest to, że Internat usytuowany jest bezpośrednio nad boksami jednej z kilku stajni. Drugi dzień wyjazdu rozpoczął się wcześnie rano. O godzinie 6.00 po pomocy w karmieniu porannym koni w stajni sportowej liczącej ponad 30 wysokiej klasy koni, uczniowie mieli niepowtarzalną okazję skorzystać z wykładu a zarazem lekcji ujeżdżenia koni na ujeżdżalni centralnej. Zajęcia prowadził Antoni Chłapowski, potomek generała Dezyderego Chłapowskiego. Antoni Chłapowski jest twórcą i właścicielem Centrum Hipiki w Jaszkowie.
Pierwszym sportem wyczynowo uprawianym przez Antoniego Chłapowskiego były wyścigi samochodowe formuły Ford, w których zdobył tytuł mistrza Danii, wicemistrza Szwecji, wicemistrza Beneluxu oraz uzyskał II-gą lokatę do finału Mistrzostw Świata w 1972 r.
Po kilkuletniej karierze w wyścigach Antoni Chłapowski zamienił konie mechaniczne na żywe. Ukończył renomowaną Szwedzką Szkołę Instruktorów w Stroemsholm, w której uzyskał najwyższy stopień instruktorski RIK III. Swoją karierę kontynuował jako doskonały jeździec, reprezentant Szwecji w sportach konnych.
Przez wiele lat Antoni Chłapowski trenował w najbardziej renomowanych stajniach Europy - Jana Mathausena, braci Thomasa i Markusa Fuchs, Willy Melligera, Stanny van Paesschen, Heleny i Petera Weinberg. Dzisiaj trenuje polskich jeźdźców na najwyższym, światowym poziomie.
Kolejnym, a zarazem ostatnim etapem wyjazdu była wizyta na Międzynarodowych Targach Poznańskich i odbywającej się na nich Cavaliadzie 2014. Cavaliada to wielkie święto jeździectwa.  Poznańskie  wydarzenie  otwiera cykl CAVALIADA Tour w sezonie halowym 2014/15. Rangę zawodów w Poznaniu podkreślały eliminacje Pucharu Świata. CAVALIADA wzbudza w branży jeździeckiej duże emocje i cieszy się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających. Międzynarodowa obsada, konkursy w randze CSI3*-W, bogata oferta sprzętu i akcesoriów jeździeckich, a do tego widowiskowe pokazy skoków jeździeckich i wiele innych atrakcji dla rodzin z dziećmi – to wszystko było dane przeżyć uczniom biorącym udział w wyjeździe, z którego wrócili z wielkimi emocjami oraz z nowymi doświadczeniami i dodatkową wiedzą.
Kliknij na zdjęcia
dodano: 2014-12-15 12:41:16
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 15/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13
Komisja Konkursowa w dniu 10 grudnia 2014 r. dokonała wyboru oferty do zapytania nr 15/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13 polegającej na: "Realizację zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego oraz niemieckiego" w związku z realizacją projektu „Najlepszy w zawodzie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.
Pobierz rozstrzygnięcie zapytania ofertowego:
 
 
 
dodano: 2014-11-26 14:08:21
Zapytanie ofertowe nr 17/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13
 
W związku z realizacją projektu „Najlepszy w zawodzie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego” zapraszamy do złożenia oferty na Świadczenie usług transportowych związanych z przewozem uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach - wyjazd zawodoznawczy do Wolińskiego Parku Narodowego.
Pobierz zapytanie ofertowe:
 
dodano: 2014-11-28 14:06:40
Zapytanie ofertowe nr 16/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13
 
W związku z realizacją projektu „Najlepszy w zawodzie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego” zapraszamy do złożenia oferty na Przeprowadzenie kursów zawodowych podkuwacz, pilarz oraz instruktor rekreacji konnej.
Pobierz zapytanie ofertowe:
 
dodano: 2014-11-26 16:32:57
Uwaga - zmiana zapytania ofertowego nr 15/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13
 
W związku z realizacją projektu „Najlepszy w zawodzie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego” zapraszamy do złożenia oferty na Realizację zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego oraz niemieckiego.
Pobierz ogłoszenie:
Pobierz zmienione zapytanie ofertowe:
 
dodano: 2014-11-25 13:19:34
Zapytanie ofertowe nr 15/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13
 
W związku z realizacją projektu „Najlepszy w zawodzie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego” zapraszamy do złożenia oferty na Realizację zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego oraz niemieckiego.
Pobierz zapytanie ofertowe:
 
dodano: 2014-11-17 13:37:20
Przykładowe oznaczenia budynku, sal lekcyjnych oraz zakupionego sprzętu
Poniżej przedstawiamy Państwu przykładowe oznaczenia budynku, sal lekcyjnych oraz zakupionego sprzętu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego niezbędnego do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu "Najlepszy w zawodzie".
Kliknij na zdjęcia
dodano: 2014-11-13 08:11:57
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 14/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13
 
Komisja Konkursowa w dniu 12 listopada 2014 r. dokonała wyboru oferty do zapytania nr 14/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13 polegającej na: "Świadczenie usług transportowych związanych z przewozem uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach na wyjazdy studyjne" w związku z realizacją projektu „Najlepszy w zawodzie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.
Pobierz rozstrzygnięcie zapytania ofertowego:

 

 

dodano: 2014-11-06 12:07:16
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach uczestniczyli w kursach zawodowych w ramach projektu "Najlepszy w zawodzie"
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach uczestniczyli w dwutygodniowych kursach zawodowych z zakresu "Pilarz" oraz "Instruktor Rekreacji Konnej", które zostały przeprowadzone w ramach projektu "Najlepszy w zawodzie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.

Kurs zawodowy Pilarza/Drwala - operatora pilarek łańcuchowy z zakresu wiedzy i umiejętności wymaganych do wykonywania zawodu pilarza/drwala został przeprowadzonych w dniach 6-21 października br. W trakcie dwutygodniowego kursu uczniowie Technikum Leśnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach zostali przeszkoleni w zakresie zasad BHP na stanowisku drwala - operatora pił łańcuchowych, okrzesywania i przerzynki drzew. Zrąb zupełny dla przyszyłych pilarzy został zorganizowany w Nadleśnictwie Międzyzdroje - Leśnictwo Troszyn, gdzie uczniowie kształcili się w pozyskaniu surowca drzewnego. W ostatnim dniu kursu został przeprowadzony egzamin końcowy (etap pisemny i praktyczny). Uczniowie, którzy zdali egzamin otrzymali certyfikat uprawniający do wykonywania zawodu Pilarza/Drwala.

Natomiast w dniach 6-17 października br. uczniowie Technikum Hodowli Koni uczestniczyli w kursie zawodowy Instruktora Rekreacji Konnej, który obejmował następującą tematykę: Teoria i metodyka nauczania jeźdżiectwa, Psychologia konia, Metodyka instruktażu, Hodowla, żywienie i pielęgnacja koni, Opieka weterynaryjna i kowalska, Historia jeździectwa, Przepisy jeździeckie i kodeks drogowy, Postępowanie w nagłych wypadkach, Ćwiczenia gimnastyczne na koniu i ćwiczenia usprawniające do jazdy, Lonżowaie jeźdżca od podstaw, Lonżowanie młodego konia, Jazda konna na ujeżdżalni oraz Jazda konna w terenie. Realizowane zajęcia miały formę teoretyczna i praktyczną. Całość kursu odbywała sie na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w  Benicach, m.in. na parkurze zewnętrznym jak i na krytej ujeżdżalni koni, pod okiem profesjonalnych instruktorów z Centrum Szkoleń Instruktorskich Green Way - instytucją szkoleniową zarejestrowaną w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej jako Placówka Kształcenia Ustawicznego.Kurs został zakończony egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności teoretyczne oraz praktyczne.

Ukończony kurs - realizowany pod Patronatem Polskiego Związku Jeździeckiego -  nadaje uprawnienia zawodowe w zakresie jazdy konnej, które pozwalają na samodzielne prowadzenie zajęć zarówno z osobami dorosłymi, jak i z dziećmi we wszystkich klubach, ośrodkach jeźdźieckich oraz  na obozach sportowych i koloniach.

Kliknij na zdjęcia
dodano: 2014-10-17 08:40:55
Zapytanie ofertowe nr 14/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13
 
W związku z realizacją projektu „Najlepszy w zawodzie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego” zapraszamy do złożenia oferty na Świadczenie usług transportowych związanych z przewozem uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach na wyjazdy studyjne.
Pobierz zapytanie ofertowe:
 
dodano: 2014-09-15 08:52:44
Konferencja podsumowująca realizację projektu "Najlepszy w zawodzie" w roku szkolnym 2013/2014
Rynek pracy nie jest dostosowany do kompetencji i wymagań, dlatego tym bardziej ważna jest rewitalizacja szkolnictwa zawodowego. Znajdzie ona sporo miejsca w przyszłej perspektywie unijnej. Na razie realizowane projekty, we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, to programy pilotażowe. Przykładem może być tu projekt „Najlepszy w zawodzie”, gdzie zaangażowanych jest 50 szkół i ponad 3 tysiące osób. To tylko wstęp, ale liczę, że efekty wdrażania inicjatywy pozwolą na zaspokojenie, choć w części potrzeb zachodniopomorskiego rynku pracy - stwierdził marszałek województwa Olgierd Geblewicz, podczas konferencji podsumowującej działania projektu „Najlepszy w zawodzie” w roku szkolnym 2013/2014, która odbyła się 10 września 2014 r. W konferencji pt. „Dlaczego warto…?”, której uroczystego otwarcia dokonał: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierd Geblewicz, a gości powitał Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie - Andrzej Przewoda, udział wzięło ponad 200 osób.

 

Poprzez wspólnie podjęte działania projektowe, poprawiamy jakość i efektywność kształcenia zawodowego, a także zwiększamy jego atrakcyjność, wskutek powiązania szkolnictwa zawodowego
z lokalnym rynkiem pracy – mówiła Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Renata Błasiak-Grudzień, podsumowując dotychczasowe osiągnięcia projektu i korzyści wynikające z działania w partnerstwie.Pani Elżbieta Moskal - Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie przedstawiła, „Dlaczego warto motywować uczniów” i wymieniła korzyści płynące
z realizacji działań zaplanowanych w projekcie dla szkoły i uczniów zaznaczając, że trudno oddzielić te dwie sfery. To, co jest wartością dodaną dla szkoły, w dwójnasób przekłada się na zysk dla ucznia. Natomiast, Starosta wałecki Bogdan Wankiewicz podczas swego wystąpienia, wskazał korzyści wynikające ze wspierania kształcenia zawodowego w regionach i zaznaczył, że jesteśmy pierwszym regionem w Polsce, w którym udało się wdrożyć projekt i podjąć próbę nadania szkolnictwu zawodowemu nowej jakości. Najbardziej wyczekiwanym punktem konferencji przez uczestników projektu, było uroczyste wręczenie nagród Laureatom konkursów, zorganizowanych przez Lidera projektu, którego dokonali: Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie - Andrzej Przewoda i Wicedyrektor ds. Rynku Pracy - Renata Błasiak-Grudzień.

Laureaci konkursu „Najlepsza klasa” odebrali Voucher na wyjazd zawodoznawczy do Belgii, Holandii i Niemiec, a dla 7 wyróżnionych klas w nagrodę zorganizowane zostaną warsztaty motywacyjno - doradcze. W konkursie „Najlepszy w zawodzie” nagrodę główną - laptopa, otrzymało 18 uczniów kształcących się w jednym z sześciu obszarów tj. administracyjno-usługowym, budowlanym, elektryczno-elektronicznym, mechanicznym i górniczo-hutniczym, rolniczo-leśnym z ochroną środowiska, turystyczno-gastronomicznym (zgodnych z zapisami Rozporządzenia MEN, z dn. 23/12/2011 r., w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego), a 97 wyróżnionych uczniów dostało dyski przenośne. Na zakończenie spotkania Dyrektor WUP w Szczecinie Andrzej Przewoda podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu, w tym partnerom - przedstawicielom samorządów powiatowych, nauczycielom i uczniom szkół objętych projektem.

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

 

dodano: 2014-08-26 07:43:41
Rozstrzygnięcie konkursu "Najlepszy w zawodzie"

Dnia 22 sierpnia 2014 roku został rozstrzygnięty konkurs "Najlepszy w zawodzie", którego celem było wyłonienie spośród uczniów, którzy w roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęli udział w projekcie, najlepszych 115 osób kształcących się w jednym z 6 obszarów tj. administracyjno – usługowym, budowlanym, elektryczno – elektronicznym, mechanicznym i górniczo - hutniczym, rolniczo - leśnym z ochroną środowiska, turystyczno – gastronomicznym (zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN z dn. 23.12.2011 r., w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego).

   

dodano: 2014-06-17 15:00:40
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 13/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13
Komisja Konkursowa w dniu 16 czerwca 2014 r. dokonała wyboru oferty do zapytania nr 13/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13 polegającej na: "Przeprowadzeniu kursów zawodowych podkuwacz, pilarz oraz instruktor rekreacji konnej" w związku z realizacją projektu „Najlepszy w zawodzie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.
Pobierz rozstrzygnięcie zapytania ofertowego:
   
dodano: 2014-06-11 11:06:54
Pierwsze Powiatowe Forum Kształcenia Zawodowego w ramach projektu "Najlepszy w zawodzie" za nami
W miniony piątek, 06 czerwca 2014 roku, odbyło się Pierwsze Powiatowe Forum Kształcenia Zawodowego. Organizacja spotkania wynika z realizacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach Projektu „Najlepszy w zawodzie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Celem spotkania oprócz przedstawienia założeń programu i realizacji Projektu, była przede wszystkim wymiana informacji i doświadczeń szkoły i pracodawców, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia efektywności i różnicowania metod kształcenia, na kierunkach funkcjonujących w ZSP Benice.

Na spotkaniu omawiano m.in. standardy kształcenia zawodowego, formy współdziałania pracodawców i szkoły, kształcenie kompetencji zawodowych,, dostosowywanie programów kształcenia do potrzeby pracodawców, kształcenie dualne.

W spotkaniu oprócz przedstawicieli szkoły i organu prowadzącego wzięli udział zaproszeni przedstawiciele pracodawców, reprezentujący branżę rolno – hodowlaną, agroturystyczną oraz leśną.
Źródło: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach
 
dodano: 2014-06-02 09:09:25
Zapytanie ofertowe nr 13/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13
W związku z realizacją projektu "Najlepszy w zawodzie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych podkuwacz, pilarz oraz instruktor rekreacji konnej.
Pobierz zapytanie ofertowe:
 
dodano: 2014-05-14 15:45:50
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 12/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13
Komisja Konkursowa w dniu 12 maja 2014 r. dokonała wyboru oferty do zapytania nr 12/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13 polegającej na: Świadczeniu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z kartą SIM" w związku z realizacją projektu „Najlepszy w zawodzie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.
Pobierz rozstrzygnięcie zapytania ofertowego:
 
dodano: 2014-04-24 13:46:17
Dualny system kształcenia zawodowego w Niemczech

W dniu 16 kwietnia 2014 r. przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz partnerzy projektu systemowego „Najlepszy w zawodzie” (nauczyciele praktycznej nauki zawodu ze szkół objętych wsparciem w ramach ww. projektu oraz pracodawcy współpracujący z tymi szkołami) uczestniczyli w Berlinie, w spotkaniu poświęconym dualnemu systemowi kształcenia zawodowego. Gospodarzem spotkania był pan Dieter Wagon, Przewodniczący Zarządu Regionalnej Dyrekcji Berlin – Brandenburg Federalnej Agencji Pracy

Niemiecki model edukacji zawodowej, tzw. system dualny (dual system) zakłada połączenie nauki teoretycznej z praktyczną nauką zawodu, która stanowi de facto wstępne szkolenie zawodowe. Osoby zdobywające wykształcenie zawodowe w drodze kształcenia dualnego przechodzą na ogół trzyletnią naukę zawodu w szkole i w zakładzie pracy, zgodnie z wybranym zawodem lub też w specjalistycznych szkołach zawodowych podlegających nadzorowi państwa – mówił pan Oliver Kurz kierownik działu Rozwoju Rynku Pracy. W system kształcenia dualnego w Niemczech zaangażowani są również partnerzy społeczni: pracodawcy, reprezentanci Izby przemysłowo-handlowej oraz Izby rzemieślniczej.

W trakcie spotkania, przedstawiciele ww. Izb, pan Anzelm Lotz i pan Gerrit Buchhorn, zapoznali uczestników z dualnym kształceniem zawodowym w branży hotelarsko – gastronomicznej oraz branży motoryzacyjnej.

Izby przemysłowo-handlowe oraz izby rzemieślnicze funkcjonują we wszystkich sektorach gospodarki, głównie w handlu, przemyśle oraz rzemiośle. Ich zadaniem jest certyfikowanie kwalifikacji, poprzedzone opracowywaniem w porozumieniu z zakładem pracy, wytycznych dotyczących treści kształcenia oraz zawartości programów nauki. Ponadto, izby opracowują i przeprowadzają egzaminy, powołują komisje egzaminacyjne oraz wydają świadectwa.

Program spotkania, zakładał również wizytę w zakładzie pracy Auto – Hellmann GmbH, gdzie realizowane są praktyki zawodowe.

Praktyka zawodowa w systemie kształcenia dualnego trwa ok. 3 lata i odbywa się przez 3 dni w tygodniu. W tym czasie adept zawodu ma okazję zapoznać się ze specyfiką wszystkich komórek firmy istotnych dla zawodu, do którego podjęcia się przygotowuje. Takie holistyczne podejście wyposaża ucznia nie tylko w praktyczną znajomość zagadnień danego zawodu, ale także w umiejętność pozycjonowania zdobytej wiedzy w odniesieniu do całości funkcjonowania przedsiębiorstwa. Praktyki mają ustalony program, a poziom jego realizacji jest monitorowany w dzienniczkach praktyk.

Na zakończenie spotkania, Wicedyrektor Fili WUP w Koszalinie pan Wojciech Okupski, podziękował organizatorom za zaproszenie oraz możliwość uzyskania praktycznych informacji na temat kształcenia dualnego.

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

dodano: 2014-04-17 08:00:37
Zapytanie ofertowe nr 12/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13
W związku z realizacją projektu "Najlepszy w zawodzie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z kartą SIM.
Pobierz zapytanie ofertowe:
 
dodano: 2014-04-16 12:54:08
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 11/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13
Komisja Konkursowa w dniu 15 kwietnia 2014 r. dokonała wyboru oferty do zapytania nr 11/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13 polegającej na: Świadczeniu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej" w związku z realizacją projektu „Najlepszy w zawodzie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.
Pobierz rozstrzygnięcie zapytania ofertowego:
 
dodano: 2014-04-15 12:38:23
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 10/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13
Komisja Konkursowa w dniu 14 kwietnia 2014 r. dokonała wyboru oferty do zapytania nr 10/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13 polegającej na: Świadczeniu usług cateringowych wraz z wynajęciem sali na potrzeby dwóch "Powiatowych For Kształcenia Zawodowego" w związku z realizacją projektu „Najlepszy w zawodzie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.
Pobierz rozstrzygnięcie zapytania ofertowego:
 
dodano: 2014-04-04 10:29:17
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 9/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13
Komisja Konkursowa w dniu 2 kwietnia 2014 r. dokonała wyboru oferty do zapytania nr 7/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13 polegającej na: "Opracowaniu dwóch raportów podsumowujących Powiatowe Fora Kształcenia Zawodowego" w związku z realizacją projektu „Najlepszy w zawodzie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.
Pobierz rozstrzygnięcie zapytania ofertowego:
 
dodano: 2014-04-04 10:28:08
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 8/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13
Komisja Konkursowa w dniu 2 kwietnia 2014 r. dokonała wyboru oferty do zapytania nr 7/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13 polegającej na: "Przeprowadzeniu badań lekarskich z wydaniem odpowiednich zaświadczeń z zakresu medycyny pracy dla 92 uczniów odbywających staże zawodowe u pracodawców" w związku z realizacją projektu „Najlepszy w zawodzie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.
Pobierz rozstrzygnięcie zapytania ofertowego:
 
dodano: 2014-04-04 10:25:33
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 7/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13
Komisja Konkursowa w dniu 2 kwietnia 2014 r. dokonała wyboru oferty do zapytania nr 7/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13 dotyczącej "Usługi polegającej na ubezpieczeniu NW 92 uczniów odbywających staże zawodowe u pracodawców" w związku z realizacją projektu „Najlepszy w zawodzie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.
Pobierz rozstrzygnięcie zapytania ofertowego:
 
dodano: 2014-04-02 08:35:56
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 6/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13
Komisja Konkursowa w dniu 31 marzec 2014 r. dokonała wyboru oferty do zapytania nr 6/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13 na pełnienie funkcji: "Doradcy Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach" w związku z realizacją projektu „Najlepszy w zawodzie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.
Pobierz rozstrzygnięcie zapytania ofertowego:
 
dodano: 2014-04-02 08:31:08
Zapytanie ofertowe nr 11/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13
W związku z realizacją projektu "Najlepszy w zawodzie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.
Pobierz zapytanie ofertowe:
 
dodano: 2014-03-25 07:45:01
Zapytanie ofertowe nr 10/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13
W związku z realizacją projektu "Najlepszy w zawodzie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego zapraszamy do składania ofert na: świadczenie usług cateringowych wraz z wynajęciem sali na potrzeby dwóch "Powiatowych For Kształcenia Zawodowego"
Pobierz zapytanie ofertowe:
 
dodano: 2014-03-18 11:57:13
Zapytanie ofertowe nr 9/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13
W związku z realizacją projektu "Najlepszy w zawodzie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego zapraszamy do składania ofert na: Opracowanie dwóch raportów podsumowujących "Powiatowe Fora Kształcenia Zawodowego"
Pobierz zapytanie ofertowe:
 
dodano: 2014-03-18 11:56:06
Zapytanie ofertowe nr 8/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13
W związku z realizacją projektu "Najlepszy w zawodzie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego zapraszamy do składania ofert na: "Przeprowadzenie badań lekarskich z wydaniem odpowiednich zaświadczeń z zakresu medycyny pracy dla 92 uczniów odbywających staże zawodowe u pracodawców"
Pobierz zapytanie ofertowe:
 
dodano: 2014-03-18 11:54:41
Zapytanie ofertowe nr 7/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13
W związku z realizacją projektu "Najlepszy w zawodzie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego zapraszamy do składania ofert na: "Usługę polegającą na ubezpieczeniu NW 92 uczniów odbywających staże zawodowe u pracodawców"
Pobierz zapytanie ofertowe:
 
dodano: 2014-03-18 10:57:31
Rusza nabór uczestników projektu "Najlepszy w zawodzie"

Rozpoczyna się rekrutacja uczestników projektu „Najlepszy w zawodzie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach prowadzącym kształcenie zawodowe. Liderem Projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Partnerem w realizacji projektu jest Powiat Kamieński.

Projekt zakłada udzielenie wsparcia w okresie 01.2014 - 09.2015 dla 92 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach, kształcących się w Technikum Hodowli Koni oraz Technikum Leśnym.

Udział w projekcie jest bezpłatny, a koszty pokrywane są w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15% wkład własny Powiatu Kamieńskiego.

 

Rekrutacja odbywać się będzie w terminie

od 17.03.2014 r. do 28.03.2014 r.

od poniedziałku do piątku

w godz. 800 - 1400

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w:

  1. Sekretariacie szkoły, 
  2. W biurze projektu (Starostwo Powiatowe, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski, pokój 11B),
  3. Na stronie internetowej:
  • www.powiatkamienski.pl
  • www.zspbenice.pl (zakłądka w panelu bocznym: Projekt "Najlepszy w zawodzie")

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. zajęć dydaktycznych Panem Piotrem Pawełczykiem - gabinet dyrektora w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach.

Pobierz:

 
dodano: 2014-03-13 09:29:52
Zapytanie ofertowe nr 6/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13
W związku z realizacją projektu "Najlepszy w zawodzie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego zapraszamy do składania ofert na pełnienie funkcji: "Doradcy Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach"
Pobierz zapytanie ofertowe:
 
dodano: 2014-03-11 07:53:40
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 5/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13
Komisja Konkursowa w dniu 7 marzec 2014 r. dokonała wyboru oferty do zapytania nr 5/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13 na pełnienie funkcji: "Doradcy Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach" w związku z realizacją projektu „Najlepszy w zawodzie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.
Pobierz rozstrzygnięcie zapytania ofertowego:
 
dodano: 2014-03-04 15:05:30
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 4/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13
Komisja Konkursowa w dniu 3 marzec 2014 r. dokonała wyboru oferty do zapytania nr 4/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13 na: "Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych" w związku z realizacją projektu „Najlepszy w zawodzie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.
Pobierz rozstrzygnięcie zapytania ofertowego:
 
dodano: 2014-03-04 15:04:31
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 3/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13
Komisja Konkursowa w dniu 3 marzec 2014 r. dokonała wyboru oferty do zapytania nr 3/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13 na pełnienie funkcji: "Koordynatora ds. zajęć dydaktycznych" w związku z realizacją projektu „Najlepszy w zawodzie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.
Pobierz rozstrzygnięcie zapytania ofertowego:
 
dodano: 2014-03-04 15:03:29
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13
Komisja Konkursowa w dniu 3 marzec 2014 r. dokonała wyboru oferty do zapytania nr 2/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13 na pełnienie funkcji: "Księgowej Projektu" w związku z realizacją projektu „Najlepszy w zawodzie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.
Pobierz rozstrzygnięcie zapytania ofertowego:
 
dodano: 2014-03-04 15:01:14
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13
Komisja Konkursowa w dniu 3 marzec 2014 r. dokonała wyboru oferty do zapytania nr 1/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13 na pełnienie funkcji: "Kierownika Projektu" w związku z realizacją projektu „Najlepszy w zawodzie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.
Pobierz rozstrzygnięcie zapytania ofertowego:
 
dodano: 2014-02-19 16:18:18
Zapytanie ofertowe nr 5/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13
W związku z realizacją projektu "Najlepszy w zawodzie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego zapraszamy do składania ofert na pełnienie funkcji: "Doradcy Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach"
Pobierz zapytanie ofertowe:
 
dodano: 2014-02-14 14:55:23
Zapytanie ofertowe nr 4/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13
W związku z realizacją projektu "Najlepszy w zawodzie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego zapraszamy do składania ofert na: "Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych"
Pobierz zapytanie ofertowe:
 
dodano: 2014-02-14 14:54:31
Zapytanie ofertowe nr 3/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13
W związku z realizacją projektu "Najlepszy w zawodzie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego zapraszamy do składania ofert na pełnienie funkcji: "Koordynatora ds. zajęć dydaktycznych"
Pobierz zapytanie ofertowe:
 
dodano: 2014-02-14 14:53:54
Zapytanie ofertowe nr 2/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13
W związku z realizacją projektu "Najlepszy w zawodzie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego zapraszamy do składania ofert na pełnienie funkcji: "Księgowa Projektu"
Pobierz zapytanie ofertowe:
 
dodano: 2014-02-14 14:47:47
Zapytanie ofertowe nr 1/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13
W związku z realizacją projektu "Najlepszy w zawodzie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego zapraszamy do składania ofert na pełnienie funkcji: "Kierownika Projektu"
Pobierz zapytanie ofertowe:
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia